Làm cách nào tôi có thể bật / tắt các vòng tròn màu / dấu chấm của các sự kiện kinh tế trên biểu đồ?

Để bật hoặc tắt các sự kiện kinh tế trên biểu đồ, hãy mở hộp thoại Thuộc tính biểu đồ, chuyển đến tab Sự kiện, sau đó tắt hoặc bật Hiển thị sự kiện kinh tế trên biểu đồ.