Tôi thấy lỗi 'Nghiên cứu có quá nhiều output series'

Lỗi này có nghĩa là bạn đã vượt quá số lượng đầu ra tối đa. Đây là những chuỗi có giá trị được vẽ trên biểu đồ. Có một số chức năng bạn có thể gọi để chuỗi plot - tên của chúng bắt đầu bằng plot: plot, plotcandle, plotbar, v.v.

Xin lưu ý:

  • Các chức năng của plot và plotcandle thực sự vẽ đồ thị 4 sê-ri (OHLC) cùng một lúc;
  • màu nối tiếp (không phải là hằng số) trong tất cả các hàm plot được coi là một chuỗi đầu ra bổ sung;
  • trong Pine v4, một cuộc gọi cảnh báo sẽ tạo ra một plot bổ sung và tất cả các cuộc gọi như vậy được tính đến khi chúng ta tính toán số lượng chuỗi đầu ra trên mỗi tập lệnh.

Để tránh lỗi này giảm số lượng chức năng plot.