Biểu đồ / con trỏ của tôi chậm

Xin lưu ý rằng hiệu suất có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn như số lượng tab đã mở trong trình duyệt hoặc trình duyệt trên máy tính của bạn, tiện ích mở rộng (ví dụ: Thêm khối) đã thêm vào trình duyệt, thời gian trình duyệt hoạt động mà không cần khởi động lại, v.v.

Để cố gắng khắc phục tình trạng đóng băng (chậm), hãy thử:

  • tải lại trang biểu đồ của bạn;
  • khởi động lại trình duyệt của bạn;
  • đóng các tab bổ sung (trừ biểu đồ của bạn);
  • xóa phần mở rộng được thêm vào trong trình duyệt;
  • sử dụng trình duyệt khác.