Tôi muốn truy cập vào dữ liệu Extended hours

Bạn có thể hiển thị dữ liệu Giờ mở rộng trên các biểu đồ trong ngày bằng cách chọn lựa chọn Ext ở góc dưới bên phải hoặc trong tab Symbol trong cài đặt biểu đồ. Ở đó, bạn cũng có thể thay đổi hoặc xóa các tông màu làm nổi bật dữ liệu Giờ mở rộng trên biểu đồ theo mặc định.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các sàn giao dịch đều có dữ liệu Giờ mở rộng. Nếu không có dữ liệu Giờ mở rộng cho mã, nút Ext sẽ không được hiển thị ở góc dưới bên phải của biểu đồ.

Tuy nhiên, tùy chọn Giờ mở rộng trong cài đặt Biểu đồ sẽ vẫn có mặt, nhưng nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, nếu dữ liệu Giờ mở rộng cho biểu tượng đó không khả dụng.