Biểu đồ Ngắt Dòng

Định nghĩa

Biểu đồ ngắt dòng bắt chước phong cách biểu đồ của Nhật Bản tương tự như Biểu đồ Kagi và Renko, ở chỗ bỏ qua các khoảng thời gian và chỉ tập trung vào biến động giá. Biểu đồ Ngắt dòng được xây dựng bởi một loạt các thanh tăng và thanh giảm (được gọi là các đường). Rõ ràng, các dòng lên biểu thị giá tăng, trong khi các dòng xuống biểu thị giá giảm. Chìa khóa để sử dụng Biểu đồ ngắt dòng là cài đặt Số lượng dòng do người dùng xác định. Biểu đồ ngắt dòng lấy giá đóng cửa hiện tại và so sánh giá này với giá đóng cửa của một dòng trước đó. Cài đặt Số dòng phổ biến nhất là 3. Điều này có nghĩa là giá đóng của dòng hiện tại được so sánh với giá đóng của dòng 2 giai đoạn trước. Nếu giá hiện tại cao hơn, đó là đường lên và nếu giá thấp hơn, đó là đường giảm. Nếu giá đóng cửa hiện tại không đổi hoặc di chuyển theo hướng ngược lại không đủ lớn để đảm bảo đảo ngược, thì không vẽ đường mới nào.

Các loại đường

Chỉ có bốn loại đường

  1. Đường lên — Hình thành trong xu hướng tăng.
  2. Đường xuống — Hình thành trong xu hướng giảm.
  3. Đường lên dự kiến — Trong khung thời gian trong ngày, đường lên tiềm năng sẽ hình thành dựa trên giá hiện tại (trước khi chốt giá đóng cửa thực tế).
  4. Đường xuống dự kiến — Trong khung thời gian trong ngày, đường xuống tiềm năng sẽ hình thành dựa trên giá hiện tại (trước khi chốt giá đóng cửa thực tế).

Phương pháp tính toán đường

Mỗi giá đóng cửa mới có ba kết quả có thể xảy ra

  1. Đường mới, cùng màu — Khi giá mở rộng theo cùng một hướng.
  2. Đường mới, khác màu — Khi giá thay đổi đủ lớn để đảm bảo đảo chiều.
  3. Không có đường mới — Khi giá không thay đổi hoặc đảo chiều không đủ lớn để dẫn đến đường mới.

Người dùng xác định giá trị Số Đường. Giá đóng cửa hiện tại sau đó được so sánh với giá đóng cửa trước đó. Nếu 3 là giá trị do người dùng xác định, thì giá đóng hiện tại được so sánh với giá đóng 2 đường trước đó (đường hiện tại cộng với 2 đường trước đó tạo thành tổng cộng 3). Đường thích hợp sau đó được vẽ (hoặc không vẽ) dựa trên các hướng dẫn ở trên.

Công dụng của biểu đồ ngắt dòng

Rất giống Biểu đồ Kagi và Biểu đồ Renko, Biểu đồ Ngắt dòng rất phổ biến nhờ khả năng lọc nhiễu và làm cho biến động giá dễ tiếp thu và dễ hiểu. Các cách sử dụng điển hình của Biểu đồ Ngắt dòng là tìm hỗ trợ và kháng cự, phát hiện các điểm phá vỡ và khám phá các mô hình biểu đồ cổ điển.

Hỗ trợ và kháng cự — Thông thường, Biểu đồ ngắt dòng cho thấy các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Phá vỡ — Phá vỡ xảy ra khi các thanh bắt đầu tạo ra theo một hướng xác định sau một khoảng thời gian giao dịch trong phạm vi giao dịch giới hạn hỗ trợ và kháng cự.

Mô hình biểu đồ cổ điển — với các biểu đồ lọc thời gian và chỉ tập trung vào giá, chẳng hạn như Biểu đồ ngắt dòng, các mô hình biểu đồ cổ điển thường có thể được phát hiện.

Các tuỳ chọn cụ thể dành cho biểu đồ ngắt dòng trong TradingView

Thanh lên — Thay đổi Màu sắc và Đường viền của Thanh lên.

Thanh xuống — Thay đổi màu sắc và đường viền của Thanh xuống.

Thanh dự kiến lên — Thay đổi màu sắc và đường viền của thanh dự kiến lên.

Thanh dự kiến xuống — Thay đổi màu sắc và đường viền của thanh dự kiến xuống.