Chỉ báo Dao động Giá (PPO)

Định nghĩa

Chỉ báo Dao động Giá (PPO) là công cụ phân tích kỹ thuật, được sử dụng để đo động lượng rất giống với chỉ báo MACD. MACD sử dụng hai Đường trung bình động có độ dài khác nhau (là các chỉ báo trễ) để xác định hướng và thời lượng của xu hướng. Sau đó, MACD lấy chênh lệch giá trị giữa hai Đường trung bình động đó (Đường MACD) và EMA của các Đường trung bình động đó (Đường tín hiệu) rồi vẽ chênh lệch giữa hai đường dưới dạng biểu đồ dao động bên trên và bên dưới Đường 0 ở giữa.

PPO hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên, sau đó PPO lấy giá trị giống nhau tại MACD rồi tính toán các giá trị đó theo tỷ lệ phần trăm, giúp việc so sánh trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều trong khoảng thời gian dài hơn.

Tính toán

Đường PPO: {(EMA 12 ngày - EMA 26 ngày)/EMA 26 ngày} x 100

Đường tín hiệu: EMA 9 ngày của PPO

Lược đồ PPO: PPO - Đường tín hiệu

Những nội dung cơ bản

Có ba thành phần chính đối với chỉ báo Dao động Giá (PPO). Để hiểu toàn bộ chỉ báo, bạn cần hiểu từng thành phần này.

Ba thành phần chính

Dòng PPO

  • Đường PPO là kết quả của việc lấy EMA dài hạn hơn rồi trừ giá trị này khỏi EMA ngắn hạn hơn. Kết quả sau đó được chia cho EMA dài hạn hơn và sau đó nhân với 100.
  • Các giá trị được sử dụng phổ biến nhất là 26 ngày đối với EMA dài hạn và 12 ngày đối với EMA ngắn hạn, tuy nhiên, điều này tuỳ theo từng nhà giao dịch.

Đường tín hiệu

  • Đường Signal là EMA của Đường PPO được mô tả trong Thành phần 1.
  • Nhà giao dịch có thể chọn EMA có độ dài khoảng thời gian nào để sử dụng cho Đường tín hiệu, tuy nhiên 9 là phổ biến nhất.

Lược đồ PPO

  • Theo thời gian, chênh lệch giữa Đường PPO và Đường tín hiệu sẽ liên tục khác nhau. Lược đồ PPO lấy chênh lệch đó rồi vẽ thành một lược đồ dễ đọc. Chênh lệch giữa hai đường dao động xung quanh Đường 0.
  • Khi biểu đồ PPO ở trên Đường 0, PPO được coi là dương và khi nó nằm dưới Đường 0, PPO được coi là âm.

Cách diễn giải chung về PPO là khi PPO dương và giá trị lược đồ tăng lên, thì động lượng tăng đang tăng lên. Khi PPO âm và giá trị lược đồ giảm, thì động lượng giảm đang tăng.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ báo PPO thường giúp xác định ba loại tín hiệu cơ bản; Giao cắt đường tín hiệu, Giao cắt đường 0 và Phân kỳ.

Giao cắt đường tín hiệu

Giao cắt đường tín hiệu là tín hiệu phổ biến nhất do PPO tạo ra. Đầu tiên, người ta phải xem xét rằng Đường tín hiệu về cơ bản là chỉ báo của chỉ báo. Đường tín hiệu đang tính Đường trung bình động của Đường PPO. Do đó, Đường tín hiệu trễ hơn so với đường PPO. Trong trường hợp Đường PPO vượt qua trên hoặc dưới Đường tín hiệu, có thể cho thấy khả năng có một chuyển động mạnh mẽ.

Sức mạnh chuyển động là điều quyết định thời gian của Giao cắt đường tín hiểu Hiểu và có thể phân tích sức mạnh chuyển động, cũng như có thể nhận ra các tín hiệu sai, là kỹ năng đi kèm với kinh nghiệm.

Loại Giao cắt Đường Tín hiệu đầu tiên cần xem là Giao cắt Đường Tín hiệu Tăng. Giao cắt Đường tín hiệu tăng giá xảy ra khi Đường PPO vượt lên trên Đường tín hiệu.

Loại giao cắt đường tín hiệu thứ hai cần xem là giao cắt đường tín hiệu giảm. Giao cắt Đường tín hiệu giảm xảy ra khi Đường PPO cắt bên dưới Đường tín hiệu.

Giao cắt đường 0

Giao cắt đường 0 có tiền đề rất giống với Giao cắt đường tín hiệu. Thay vì vượt qua Đường tín hiệu, Giao nhau với Đường 0 xảy ra khi Đường PPO vượt qua Đường 0 và trở thành dương (trên 0) hoặc âm (dưới 0).

Loại Giao cắt đường 0 đầu tiên cần xem là Giao cắt đường 0 tăng giá. Giao cắt đường 0 tăng giá xảy ra khi PPO Line vượt lên trên Đường 0 và chuyển từ âm sang dương.

Loại Giao cắt đường 0 thứ hai để kiểm tra là Giao cắt đường 0 giảm giá. Giao cắt đường 0 giảm giá xảy ra khi PPO Line cắt bên dưới Đường 0 và đi từ dương sang âm.

Phân kỳ

Phân kỳ là tín hiệu khác do PPO tạo ra. Nói một cách đơn giản, Phân kỳ là khi PPO và giá thực tế không tương đồng với nhau.

Ví dụ: Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá có mức thấp thấp hơn, nhưng PPO có mức thấp cao hơn. Chuyển động của giá có thể cung cấp bằng chứng về xu hướng hiện tại, tuy nhiên, thay đổi về động lượng theo bằng chứng của PPO đôi khi có thể dẫn đến tình huống đảo chiều đáng kể.

Tất nhiên, Phân kỳ giảm giá thì ngược lại. Phân kỳ giảm xảy ra khi giá có mức cao hơn trong khi PPO có mức cao thấp hơn.

Tóm tắt

Chỉ báo Dao động Giá (PPO) là chỉ báo rất có giá trị. Cũng giống như MACD, PPO có hai chỉ báo trễ, nếu thêm khía cạnh động lượng sẽ khiến chỉ báo dễ dự đoán hơn nhiều. Bạn không nên quên những điểm tương đồng giữa MACD và PPO. Hai đường gần như giống hệt nhau. Điểm khác nhau duy nhất là cách tính PPO trả về giá trị phần trăm.