Tôi muốn biết thêm về Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT)

Bạn có thể áp dụng các giá trị Cam kết Thương nhân (COT) trên biểu đồ.

Sau đây là danh sách các nghiên cứu COT từ Thư viện Tập lệnh Pine Công khai của chúng tôi:

COT (Di sản): Hợp đồng Mở
COT (Di sản): Thay đổi Hợp đồng Mở
COT (Di sản): Tổng số Nhà giao dịch
COT (Di sản): Hợp đồng Thương mại
COT (Di sản): Thay đổi Hợp đồng Thương mại
COT (Di sản): Phần trăm Hợp đồng Thương mại
COT (Di sản): Nhà giao dịch Thương mại
COT (Di sản): Hợp đồng phi thương mại
COT (Di sản): Thay đổi Hợp đồng phi thương mại
COT (Di sản): Phần trăm Hợp đồng phi thương mại
COT (Di sản): Nhà giao dịch phi thương mại
COT (Di sản): Hợp đồng có khai báo
COT (Di sản): Phần trăm Hợp đồng có khai báo
COT (Di sản): Thay đổi Hợp đồng có khai báo
COT (Di sản): Nhà giao dịch có khai báo
COT (Di sản): Hợp đồng không khai báo
COT (Di sản): Thay đổi Hợp đồng không khai báo
COT (Di sản): Phần trăm Hợp đồng không khai báo
COT (Di sản): Tổng gộp 4 hợp đồng lớn nhất
COT (Di sản): Tổng gộp 8 hợp đồng lớn nhất
COT (Di sản): Tổng ròng 4 hợp đồng lớn nhất
COT (Di sản): Tổng ròng 8 hợp đồng lớn nhất 

COT là gì?

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) hiển thị vị thế của nhà giao dịch tương lai khi đóng cửa phiên giao dịch ngày Thứ Ba (thường là vậy). Báo cáo được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ lập với nhiệm vụ giám sát thị trường tương lai. Mục tiêu của báo cáo là tạo ra sự minh bạch và chống thao túng thị trường. Ngoài ra, báo cáo còn là một công cụ giao dịch tuyệt vời.

Báo cáo hiển thị vị thế của nhà giao dịch ra sao?

Các nhà giao dịch được nhóm thành các danh mục và số lượng hợp đồng mà họ nắm giữ được cộng lại. Tất cả các báo cáo COT cho biết có bao nhiêu hợp đồng mua và bán mà các nhà giao dịch của mỗi danh mục nắm giữ. Báo cáo COT được biết đến nhiều nhất là báo cáo được xuất bản từ năm 1986 (các báo cáo tiền thân có từ năm 1924) – báo cáo Di sản. Báo cáo COT chia thị trường thành ba loại chính, Thương mại, Nhà đầu cơ lớn và Người không báo cáo (là những nhà đầu tư nhỏ, Nhà đầu cơ nhỏ).