Làm cách nào để xóa hoặc tùy chỉnh một chỉ báo?

Để xóa chỉ báo hoặc xem cài đặt của nó, hãy mở chú thích biểu đồ bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh tên mã:

Hoàn thành các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng chéo để xóa chỉ báo;
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng để thay đổi cài đặt của chỉ báo.