Làm cách nào để theo dõi thiết bị (bao gồm thời gian và địa điểm chính xác) được sử dụng để truy cập tài khoản của tôi?

Vui lòng vào Cài đặt hồ sơ để xem các chi tiết.

Bạn có thể truy cập một phần riêng gọi là Phiên trong Cài đặt hồ sơ của bạn.

Nếu bạn nghi ngờ rằng ai đó đã có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể dừng hoạt động này bất cứ lúc nào. Có 2 cách để làm điều đó:

  1. Chấm dứt một phiên cụ thể bằng cách nhấn Đăng xuất ở phía bên tay phải.
  2. Chấm dứt tất cả các phiên (ngoại trừ phiên hiện tại) bằng cách nhấn Chấm dứt tất cả các Phiên.

Lưu ý rằng việc chấm dứt phiên trên thiết bị có thể dẫn đến tất cả các thay đổi chưa được lưu trên thiết bị đó bị mất.