Các đường được nhân bản không song song

Lý do cho sự thiếu song song của các dòng có thể là việc sử dụng thang giá logarit.

Trong chế độ tuyến tính, khoảng cách giữa các nhãn trên thang giá luôn giống nhau và các dòng nhân bản được hiển thị song song.

Trên thang đo logarit, khoảng cách rõ ràng giữa các dấu liền kề tỷ lệ với logarit của tỷ lệ các giá trị của chúng, do đó, nó khác nhau ở các phần khác nhau của thang logarit.

Khi bạn di chuyển một đường thẳng đứng trên biểu đồ với thang giá logarit, độ dài thực tế của đường được lưu, nhưng trực quan nó có thể thay đổi, do các bước khác nhau của thang giá ở các phần khác nhau của nó.

Do chiều dài của hình chiếu đứng của đường khi di chuyển đường thẳng thay đổi theo chiều dọc và chiều dài của hình chiếu ngang vẫn không thay đổi, góc nghiêng của đường thay đổi.

Một tình huống tương tự xảy ra khi nhân bản một dòng trên thang logarit: nếu dòng nhân bản được dịch chuyển theo chiều dọc so với ban đầu, góc dốc của chúng sẽ khác nhau. Theo đó, chúng sẽ không song song.