Vị Thế Bán

Ứng dụng

Công cụ Vị Thế Bán cho phép người dùng thiết lập điểm vào lệnh và đảm nhận một vị thế bán từ điểm đó. Mở rộng trên và dưới mức giá đó sẽ là hai hộp; màu xanh lá cây cho vùng lợi nhuận và màu đỏ cho vùng thua lỗ. Người dùng có thể điều chỉnh cả hai vùng theo cách thủ công để thay đổi tỷ lệ lỗ/lãi.

Kiểu

ĐƯỜNG KẺCó thể thay đổi màu sắc và độ dày của đường phân cách các khu vực lãi/lỗ cũng như mục tiêu lãi lỗ.MÀU CẮT LỖĐặt màu cho vùng cắt lỗ.MÀU MỤC TIÊUĐặt màu cho vùng mục tiêu lợi nhuận.VĂN BẢNCó thể chọn màu văn bản cũng như loại và kích thước phông chữ.Tọa độ
MỨC CẮT LỖCó thể tự nhập mức dừng lỗ mong muốn bằng cách sử dụng tick hoặc giá chính xác.GIÁ VÀO LỆNHCho phép đặt điểm vào lệnh giao dịch chính xác.MỨC LỢI NHUẬNCó thể nhập thủ công mức mục tiêu lợi nhuận mong muốn bằng cách sử dụng tick hoặc giá chính xác.