Dự Báo

Ứng dụng

Dự báo là công cụ vẽ rất hữu ích, đặc biệt khi được sử dụng trong bối cảnh chia sẻ ý tưởng giao dịch với phần còn lại của cộng đồng TradingView. Dự báo cho phép người dùng đặt giá vào và giá thoát cho giao dịch. Tuy nhiên, công cụ này cũng cho phép người dùng xác định thời lượng của giao dịch bằng cách mở rộng đường dự báo. Khi thời gian trôi đi (và giá cả thay đổi), dự báo sẽ tự động được coi là "thành công" hoặc "thất bại".

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức của dự báo được vẽ:


ĐƯỜNG KẺ

Đặt màu, mức độ mờ và độ dày của đường chiếu.

MÀU NỀN

Đặt màu nền cho nhãn nguồn và đích .

MÀU VĂN BẢN

Đặt màu văn bản cho nhãn nguồn và đích.

MÀU ĐƯỜNG VIỀN

Đặt màu đường viền cho nhãn nguồn và đích.

MÀU NỀN THÀNH CÔNG/THẤT BẠI

Đặt màu nền cho hộp kết quả thành công và thất bại.

MÀU VĂN BẢN THÀNH CÔNg/thất bại

Có thể thay đổi màu chữ cho ô kết quả thành công và thất bại.

độ trong suốt

Khi cài đặt màu, bạn cũng có thể đặt độ mờ cho văn bản, đường viền và màu nền của nhãn nguồn và đích cũng như ô kết quả.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí các điểm của đường chiếu trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):


GIÁ 1

Cho phép đặt chính xác nguồn bằng cách sử dụng giá hoặc số thanh.

giá 2

Cho phép đặt chính xác đích bằng cách sử dụng giá hoặc số thanh

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể chuyển đổi công cụ mô hình tam giác hiển thị trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: