Hồi quy Fib Dựa trên Xu hướng

Ứng dụng

Hồi quy Fibonacci là một công cụ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận hoặc ước tính giá có thể di chuyển bao nhiêu. Các mức mở rộng cũng là những khu vực có thể xảy ra khi giá dự kiến sẽ đảo ngược.
Các đường hồi quy được vẽ trên biểu đồ, đánh dấu các mức giá có thể quan trọng. Các mức này dựa trên tỷ lệ Fibonacci.
Để vẽ Hồi quy Fibonacci dựa trên xu hướng, cần ba điểm. Khi ba điểm được thiết lập, các đường mức được vẽ theo chuỗi Fibonacci. Điểm đầu tiên được chọn là điểm bắt đầu, điểm thứ hai là điểm kết thúc của một nước đi và điểm thứ ba là điểm kết thúc của sự thoái lui đối với nước đi đó. Sau đó, các điểm hồi quy sẽ giúp dự đoán nơi giá có thể tăng tiếp theo.

Kiểu
Trong hộp thoại thuộc tính Style, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Hồi quy Fibonacci và lưu các thay đổi tùy chỉnh này làm mẫu nếu cần:

Đường xu hướng

Chuyển đổi khả năng hiển thị và màu sắc của đường xu hướng, cũng như độ dày và kiểu dáng của nó.

Đường cấp độ

Đặt độ dày và kiểu của các đường cấp độ.

Mức độ bổ sung

Hộp kiểm chuyển đổi khả năng hiển thị của các cấp bổ sung. Với menu thả xuống bên cạnh, bạn cũng có thể đặt màu và độ mờ cho từng đường cấp độ
Ngoài ra, có thể nhập giá trị tùy chỉnh cho vị trí của đường cấp.

ÁP dụng một màu

Sử dụng menu thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường và nền giữa chúng.

Đường mở rộng

Mở rộng các dòng của cấp độ sang bên phải vô thời hạn.

Đảo ngược

Đảo ngược hướng của đường thoái lui (phản ánh theo chiều dọc).

Các cấp độ

Chuyển đổi khả năng hiển thị của văn bản hiển thị các giá trị mức độ.

Giá

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của văn bản hiển thị giá trị giá.

nhãn

Đặt giá trị cấp độ, vị trí của văn bản dọc theo cấp độ.

font size 

Thay đổi kích thước phông chữ của nhãn

nền

Chuyển đổi khả năng hiển thị và độ mờ cho phần nền giữa các mức Fibo.

các cấp đọ fib dựa trên thang log

Cho phép tính toán các mức của Fib Retracement theo một cách khác khi thang đo logarit được bật.

Tọa độ
Trong hộp thoại Coordinates thuộc tính, bạn có thể đặt chính xác vị trí của điểm ban đầu của Hồi quy Fibonacci hướng trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh) và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần:

Giá 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của Hồi quy Fibonacci (Price 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của phần mở rộng fib dựa trên xu hướng (Price 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIá 3

Cho phép đặt chính xác điểm thứ ba của phần mở rộng fib dựa trên xu hướng (Price 3) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Hiển thị
Trong hộp thoại thuộc tính khả năng hiển thị, bạn có thể chuyển đổi hiển thị Hồi quy Fibonacci dựa trên xu hướng trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.
Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Đối với bất kỳ khung thời gian nào, bạn có thể chọn để hiển thị hoặc ẩn và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần: