Tôi không thể gửi webhook tới một URL với một port number

Chúng tôi chỉ chấp nhận URLs với port numbers là 80 và 443.

Yêu cầu với URLs có port numbers khác sẽ bị từ chối.

Ngoài ra, IPv6 hiện tại không hoạt động với webhooks, chúng tôi có thể sẽ triển khai hoạt động trong tương lai.