Làm cách nào để chuyển đổi tập lệnh v3 sang v4?

Bạn có thể chuyển đổi tập lệnh v3 sang v4 bằng tiện ích chuyển đổi của chúng tôi. Đầu tiên, bạn phải mở tập lệnh v3 đã lưu của mình trong trình chỉnh sửa Pine và nhấn nút “Chuyển đổi sang v4”.

Nếu chuyển đổi thành công, bạn sẽ nhận được mã v4 đã chuyển đổi trong trình chỉnh sửa. Nếu không, bạn sẽ thấy lỗi trong bảng điều khiển dưới trình chỉnh sửa giải thích lý do lỗi.

Bạn có thể thấy cảnh báo từ trình chuyển đổi trong bảng điều khiển, ngay cả khi chuyển đổi thành công. Chúng có thể được gây ra bởi một số khác biệt giữa cú pháp v3 và v4. Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến các cảnh báo chuyển đổi.