Cách sao chép hình vẽ

Để tạo bản sao của hình vẽ, hãy chọn mục cần sao chép, giữ Ctrl/Command rồi kéo hình đến nơi bạn cần. Bạn cũng có thể sao chép nhiều hình vẽ dùng phím Chọn nhiều: