Cách xuất dữ liệu biểu đồ

Giờ đây, bạn có thể lưu dữ liệu biểu đồ (bao gồm các mã giao dịch và chỉ báo) vào tệp CSV. Sau đó, bạn có thể nhập dữ liệu vào Microsoft Excel hoặc các ứng dụng khác để phân tích thêm, nếu muốn.

Để tải xuống dữ liệu, chọn Xuất dữ liệu biểu đồ… từ menu:

Chọn biểu đồ rồi nhấn Xuất: 

Tính năng xuất sẽ xuất hiện ngay sau khi dữ liệu biểu đồ được tải. Cuộn sang trái để thêm dữ liệu vào biểu đồ hoặc kéo trục x, sau đó tải xuống.