Các giá trị trong chú thích bị cắt

Chúng tôi rút ngắn các dòng với các giá trị trong chú giải khi chúng chiếm quá nhiều không gian để nó không cản trở việc xem biểu đồ. Nếu bạn vẫn muốn xem tất cả các giá trị trong chú giải, bạn có thể bật tùy chọn Gói văn bản trong menu ngữ cảnh chú giải hoặc trong cài đặt biểu đồ.

Bạn cũng có thể xem tất cả các giá trị ở định dạng thuận tiện trong phần Cửa sổ dữ liệu (Data Window) của bảng bên phải.