Tại sao dữ liệu lại khác nhau với những nguồn khác nhau?

Dữ liệu tài chính được thu thập theo các quy tắc và tiêu chuẩn GAAP, SEC và FASB. Do đó, có thể so sánh trực quan dữ liệu cho các công cụ tài chính khác nhau của các công ty thuộc các quốc gia và ngành công nghiệp khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau.

Nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi tính đến các tính năng báo cáo độc đáo của các quốc gia và công ty riêng lẻ khác nhau. Dựa trên dữ liệu thu được từ các nguồn chính (báo cáo công ty hàng năm và tạm thời) trực tiếp quy cho các cán bộ công ty, nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi tính đến các thỏa thuận kế toán khác nhau, bao gồm các tiêu chuẩn IASC mới nổi.

Vì nhà cung cấp Dữ liệu Tài chính chính của chúng tôi điều chỉnh dữ liệu theo các phương pháp được tiêu chuẩn hóa của chúng tôi, Dữ liệu Tài chính có thể không phải lúc nào cũng trùng với dữ liệu được chỉ ra trong báo cáo hàng năm hoặc tạm thời. Do đó, nếu các số được tiêu chuẩn hóa xuất hiện trên trang web của chúng tôi khác với các số được báo cáo, điều này không có nghĩa là chúng không chính xác. Các số liệu chỉ ra đã được điều chỉnh theo quy trình kế toán chuẩn.

Tại sao phải chuẩn hóa dữ liệu?

  • Ngay cả khi tính đến các yêu cầu kế toán GAAP, SEC và FASB, các công ty có rất nhiều độ trễ trong việc trình bày dữ liệu tài chính.
  • Phương pháp công bố rất khác nhau giữa các công ty và các ngành công nghiệp.
  • Các công ty báo cáo đầu năm (tức là tháng 3 năm 2001 cho năm tài chính 2001 của họ) có thể so sánh sai lệch nếu không được hạch toán đúng.
  • Nhiều quốc gia có cách tính của riêng họ