Khoảng thời gian thanh (bar) theo thời gian

TradingView cho phép bạn đặt bất kỳ khoảng thời gian thanh dựa trên thời gian - từ 1 phút đến 12 tháng, cũng như làm việc với các thanh phạm vi giá. Nhiều nghị quyết hơn có nghĩa là nhiều khả năng hơn! Tập hợp các khoảng tiêu chuẩn bao gồm phổ biến nhất, người dùng có đăng ký trả phí có thể đặt bất kỳ khoảng thời gian nào, ví dụ: bảy phút, mười hai phút hoặc năm giờ cho bất kỳ công cụ nào. Đối với người dùng có đăng ký PREMIUM, khoảng thời gian thứ hai có sẵn để theo dõi các thay đổi giá tối thiểu. Xin lưu ý rằng các khoảng thời gian giây được thiết lập trước và không thể tùy chỉnh.