Khoảng thời gian thanh trên thanh theo thời gian để làm gì?

TradingView cho phép bạn đặt bất kỳ khoảng thời gian thanh dựa trên thời gian - từ 1 phút đến 12 tháng, cũng như làm việc với các thanh phạm vi giá. Độ phân giải cao hơn có nghĩa là nhiều khả năng hơn! Bộ các khoảng thời gian tiêu chuẩn bao gồm các khoảng thời gian phổ biến nhất, người dùng có đăng ký trả phí có thể đặt bất kỳ khoảng thời gian nào, ví dụ: bảy phút, mười hai phút hoặc năm giờ cho bất kỳ công cụ nào. Đối với người dùng có đăng ký gói PREMIUM và đối với tất cả các gói Chuyên nghiệp (Expert, Elite và Ultimate), có hỗ trợ các khoảng thời gian theo giây để theo dõi các thay đổi giá tối thiểu. Xin lưu ý rằng các khoảng thời gian theo giây được thiết lập trước và không thể tùy chỉnh.