Cảnh báo sẽ hoạt động nếu TradingView không mở trên máy tính?

Cảnh báo trên TradingView là phía máy chủ, có nghĩa là tất cả các cảnh báo được tạo và kích hoạt trên các máy chủ của chúng tôi. Bạn có thể đóng TradingView hoặc thoát khỏi cửa sổ và các cảnh báo sẽ tiếp tục hoạt động 24/7 trên thiết bị của bạn.