Các ý tưởng và script riêng tư khác với những ý tưởng công khai như thế nào?

Bạn có cơ hội xuất bản cả ý tưởng và kịch bản công khai và riêng tư trên TradingView. Bảng này mô tả nội dung riêng tư khác với nội dung công khai như thế nào:

 

Ý tưởng hoặc script công khai

Ý tưởng hoặc script riêng tư

Hiển thị trong hồ sơ

Hiển thị trong Ideas Stream hoặc Public Library

Tìm kiếm trên TradingView

Chỉ số công cụ tìm kiếm

Thêm điểm Danh tiếng cho nội dung được xuất bản

Dẫn link trực tiếp

Thông báo cho người đăng ký về một ý tưởng hoặc script mới

Có thể được kiểm duyệt

Khả năng xóa hoặc chỉnh sửa nội dung

Trong 15 phút từ khi xuất bản

Bất kể lúc nào

Để thay đổi loại quyền riêng tư của nội dung được xuất bản, hãy chuyển biểu tượng khóa trong cửa sổ xuất bản. Đây có vẻ như thế nào:


Xin lưu ý rằng sau khi một ý tưởng hoặc tập lệnh được công khai, khả năng hiển thị của ý tưởng hoặc tập lệnh sẽ không thể thay đổi thành riêng tư.