Sự khác biệt giữa các biểu tượng thị trường tiền điện tử TOTAL, TOTAL2 và OTHERS là gì?

TOTAL cho thấy tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu.

TOTAL2 cho thấy tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu, không bao gồm BTC.

OTHERS cho thấy tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu, ngoại trừ BTC và một số loại tiền điện tử hàng đầu khác. Bạn có thể xem danh sách các đồng tiền bị loại trừ trên biểu đồ Thống trị vốn hóa thị trường trên trang thị trường tiền điện tử. Các đồng tiền loại trừ được hiển thị cùng với biểu đồ thị trường OTHERS.