Cách tính toán mã giao dịch CRYPTOCAP?

Mã giao dịch CRYPTOCAP thể hiện mức độ thống trị và vốn hóa thị trường tiền điện tử.

TOTAL hiển thị tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu từ Công cụ sàng lọc tiền điện tử.

TOTAL2 hiển thị tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu, không bao gồm BTC.

TOTAL3 hiển thị tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu, không bao gồm BTC và ETH.

TOTALDEFI hiển thị tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử DeFi hàng đầu (các ký hiệu này chứa danh mục DeFI trong Trình sàng lọc tiền điện tử).

OTHERS hiển thị tổng vốn hóa thị trường của 125 loại tiền điện tử hàng đầu, không bao gồm BTC và một số loại tiền điện tử hàng đầu khác. Bạn có thể xem danh sách các đồng tiền bị loại trừ trên trang thị trường tiền điện tử. Các đồng tiền bị loại trừ được hiển thị cùng với biểu đồ thị trường KHÁC.

Cách tính toán các mã giao dịch thống trị (TOTAL2.D, TOTALDEFI.D, OTHERS.D, v.v.)?

Mã giao dịch thống trí được tính theo công thức: ký hiệu.D = ký hiệu/TOTAL * 100%

Ví dụ: công thức tính BTC.D: BTC.D = BTC / TOTAL * 100%