Cách nhận thông báo về stream mới

Bạn có thể điều chỉnh thông báo và quản lý các cài đặt khác cho Luồng trực tiếp trong Cài đặt hồ sơ của mình.

Để nhận thông báo về Stream mới, hãy đảm bảo bạn chọn đúng hộp phù hợp với mình. Trong trường hợp này, chúng tôi đã chọn hộp Ý tưởng trong hộp Tác giả được theo dõi để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được tất cả thông báo về các Stream trực tiếp mới liên quan đến các tác giả mà chúng tôi theo dõi cũng như mọi ý tưởng mới đã được xuất bản.