Làm cách nào để thông báo cho người kiểm duyệt về việc vi phạm Nội quy?

Có nhiều cách khác nhau để cho người kiểm duyệt của chúng tôi biết về việc vi phạm Quy tắc nội bộ trên các Luồng trực tiếp cụ thể. Đây là cách bạn có thể thực hiện điều này:

  • Tìm và nhấp vào nút "Báo cáo stream này" bên dưới stream vi phạm bất kỳ quy tắc nào 

  • Bạn cũng có thể sao chép liên kết của stream trực tiếp và gửi nó dưới dạng tin nhắn trực tiếp tới một trong những người kiểm duyệt của chúng tôi.
  • Khi nhóm của chúng tôi nhận được tin nhắn của bạn, họ sẽ hành động ngay khi có thể bằng cách phân tích stream trực tiếp.