Hồ sơ Khối lượng Phiên HD

Định nghĩa

Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng Phiên HD (SVP HD) tính toán dữ liệu khối lượng trong một phiên cụ thể hoặc một phiên phụ, cho phép các nhà giao dịch phân tích hoạt động khối lượng trong ngày của một phần cụ thể của phiên. Ngoài ra, không giống như Cấu hình Khối lượng Phiên thông thường, nó sẽ tự động điều chỉnh mức độ chi tiết khi bạn phóng to biểu đồ. Khi ít thanh hơn xuất hiện trên biểu đồ, nhiều cấp độ hơn sẽ được hiển thị.

Lưu ý: bạn có thể đọc thêm về các đặc điểm của tất cả các chỉ báo Hồ sơ Khối lượng trong bài viết Chỉ báo hồ sơ khối lượng: khái niệm cơ bản trong Trung tâm trợ giúp. Nội dung sau đây mô tả các đặc điểm dành riêng cho chỉ báo Hồ sơ Khối lượng cụ thể này.

Tính toán

Khối lượng Phiên HD bao gồm hai phép tính khác nhau: tính toán sơ bộ và tính toán chi tiết. Tính toán chi tiết áp dụng cho phần nhìn thấy được của biểu đồ và tự động điều chỉnh số lượng hàng trong tất cả Hồ sơ Khối lượng nhìn thấy được. Đối với tính toán này, dữ liệu khung thời gian thấp hơn được chọn dựa trên logic tương tự như với Phạm vi nhìn thấy được (ngoại trừ tất cả các khung thời gian dựa trên giây, sử dụng dữ liệu 1S).

Phần thô được hiển thị trong khi phần chi tiết vẫn đang được tính toán. Việc lựa chọn khung thời gian tương đương với lựa chọn trong chỉ báo Hồ sơ Khối lượng Phiên thông thường.

Căn chỉnh đến cuối năm

Nếu hồ sơ khối lượng phải bao gồm mốc quan trọng hàng năm, thì đến cuối năm, hồ sơ đó sẽ được hoàn thành và sẽ bắt đầu lại từ năm mới. Điều này là cần thiết để duy trì tính nhất quán khi xây dựng hồ sơ trên các khung thời gian khác nhau.

Tại sao Bố cục theo Hàng và Kích thước Hàng không khả dụng cho SVP HD?

Khối lượng phiên HD sẽ tự động điều chỉnh mức độ chi tiết khi bạn phóng to tỷ lệ của biểu đồ. Khi bạn phóng to biểu đồ, mức độ chi tiết sẽ tăng lên.

Đầu vào

Phiên

Xác định cách chỉ báo SVP HD sẽ được tạo khi bật hiển thị giờ mở rộng.

  • Tất cả. Nếu được đặt thành "Tất cả" (mặc định), chỉ báo sẽ coi phiên giao dịch trước, phiên giao dịch chính và sau thị trường là một phiên. Một hồ sơ sẽ được tạo cho mỗi ngày giao dịch và nó sẽ bao gồm khối lượng cho tất cả các giao dịch, bắt đầu từ cây nến trước khi thị trường mở đầu tiên và kết thúc bằng cây nến sau thị trường cuối cùng.
  • Mỗi. Tùy chọn "Mỗi (trước thị trường, thị trường, sau thị trường)" cho phép bạn xây dựng hồ sơ khối lượng riêng cho từng phần của phiên giao dịch trong ngày, chỉ tính đến các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian đó. Nếu biểu tượng đã kéo dài thời gian với tiền thị trường, phiên chính và sau thị trường, thì chỉ báo sẽ tạo ba hồ sơ riêng biệt cho mỗi ngày giao dịch.
  • Trước khi mở cửa thị trường, Thị trường, Sau khi đóng cửa thị trường. Với các tùy chọn "Trước thị trường", "Thị trường" và "Sau thị trường", chỉ báo sẽ chỉ tạo một hồ sơ khối lượng mỗi ngày giao dịch, dựa trên các giao dịch trong khoảng thời gian phiên được chỉ định. Các cài đặt này chỉ nên được sử dụng trên các biểu đồ có thời gian kéo dài. Nếu không có dữ liệu về số giờ mở rộng trên biểu đồ hoặc nếu màn hình Số giờ mở rộng bị tắt, thì chỉ báo sẽ không thể tạo cấu hình khối lượng cho trước hoặc sau thị trường.
  • Tuỳ chỉnh. Tùy chọn "Tùy chỉnh" cho bạn cơ hội định cấu hình thời điểm bắt đầu và kết thúc khoảng thời gian mà hồ sơ sẽ được tạo. Bạn cũng có thể chọn múi giờ.

Khối lượng

Bật/tắt việc hiển thị khối lượng cho mỗi hàng (Total), chia từng hàng thành lên/xuống (Up/Down) hoặc hiển thị chênh lệch của các hàng (Delta).

Giá trị Khu vực Khối lượng

Quy định tỷ lệ phần trăm của tất cả khối lượng cho phiên giao dịch sẽ được đánh dấu bằng Vùng giá trị.

Mở rộng POC sang phải

Kéo dài đường Điểm kiểm soát cho đến khi đường đó vượt qua mọi thanh.

Mở rộng VAH sang phải

Mở rộng Đường giá trị cao cho đến khi đường đó vượt qua mọi thanh.

Gia hạn VAL sang phải

Kéo dài Đường giá trị thấp cho đến khi đường đó vượt qua mọi thanh.