Cách xóa bản ghi của các stream trước đây

  1. Mở stream đã hoàn thành trong hồ sơ của bạn.
  2. Lấy stream đã hoàn thành và mở luồng đó trong một tab mới. Nút Xóa không có sẵn trong cửa sổ bật lên.
  3. Trong menu thả xuống bên dưới stream, hãy chọn Xóa stream.