Dữ liệu tài chính nào có sẵn trong Pine?

Tất cả dữ liệu tài chính có sẵn trong Pine được liệt kê dưới đây.

Trong cột đầu tiên của mỗi bảng là tên của từng chỉ số. Cột thứ hai liệt kê tần suất xuất bản dữ liệu tương ứng: TTM - 12 tháng tiếp theo, FY - Năm tài chính và FQ - Quý tài chính. Cột thứ ba liệt kê các định danh của dữ liệu tài chính.

Để nhận được giá trị của một số liệu tài chính nhất định, bạn cần sử dụng hàm hamf request.financial()

request.financial(symbol, financial_id, period)

Đối số đầu tiên ở đây tương tự như đối số đầu tiên của hàm request.security() và là tên của mã giao dịch yêu cầu chỉ số. Ví dụ: "NASDAQ: AAPL". 

Đối số thứ hai là số nhận dạng của chỉ số bắt buộc: giá trị từ cột thứ ba của bảng.

Đối số thứ ba cho biết tần suất xuất bản chỉ số này: một trong các giá trị từ các ô tương ứng trong cột thứ hai.

Đối số thứ tư là tùy chọn và tương tự như đối số khoảng trống của hàm bảo mật. Nếu khoảng trống = true, các giá trị chỉ được hiển thị trên các thanh tương ứng với ngày xuất bản của dữ liệu.

Hàm trả về các giá trị của dữ liệu tài chính được yêu cầu.

Ví dụ:

f = financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")

Bạn có thể đọc thêm về dữ liệu tài chính tại đây.

Lưu ý rằng khi bạn yêu cầu dữ liệu tài chính bằng cách sử dụng các hàm request.dividends() request.earnings(), giá trị mới sẽ được trả về trên thanh nơi báo cáo được xuất bản. Sử dụng hàm tài chính, bạn nhận được một giá trị mới trên thanh nơi bắt đầu kỳ tài chính tiếp theo.

Tỷ lệ dựa trên giá thị trường

Một số chỉ số tài chính trong menu Tài chính không có trong bảng dưới đây vì chúng được tính bằng thước đo tài chính và giá hiện tại trên biểu đồ. Điều này đòi hỏi bạn không thể yêu cầu trực tiếp các giá trị của các chỉ báo này, nhưng bạn có thể tính toán bằng một vài dòng mã Pine.

Vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường bằng giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (FQ).

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
MarketCap = TSO*close

Lợi tức thu nhập

Lợi tức thu nhập được tính bằng cách chia thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng thời gian 12 tháng qua cho giá thị trường hiện tại trên mỗi cổ phiếu. Nhân kết quả với 100 sẽ thu được giá trị% Lợi nhuận thu nhập.

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
EarningsYield = (EPS/close)*100

Hệ số giá/giá trị sổ sách

Hệ số giá/giá trị sổ sách được tính bằng cách lấy giá mỗi cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu.

BVPS = financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")
PriceBookRatio = close/BVPS

Hệ số giá/dòng tiền

Hệ số giá trên dòng tiền được tính bằng cách nhân giá hiện tại với cổ phiếu pha loãng đang lưu hành và chia kết quả cho tiền mặt từ hoạt động kinh doanh.

DSO = request.financial(syminfo.tickerid, "DILUTED_SHARES_OUTSTANDING", "FQ") 

CFOA = request.financial(syminfo.tickerid, "CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES", "TTM") PriceToCashFlowRatio = close * DSO / 

CFOA plot(PriceToCashFlowRatio) 

Hệ số giá/doanh thu

Tỷ lệ giá/doanh thu được tính bằng cách chia giá trị thị trường của công ty cho tổng doanh thu của công ty trong 12 tháng qua.

EPS = request.financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM") 

PriceEarningsRatio = close / EPS 

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
PriceEarningsRatio = close/EPS

Hệ số giá/dòng tiền tự do

Tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do được tính bằng cách chia giá hiện tại cho dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu.

FCFPS = request.financial(syminfo.tickerid, "FREE_CASH_FLOW_PER_SHARE", "TTM") PriceToFreeCashFlowRatio = close / 

FCFPS plot(PriceToFreeCashFlowRatio)

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
TR = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")
MarketCap = TSO*close
PriseSalesRatio = MarketCap/TR

Hệ số giá/doanh số

Hệ số giá/doanh số được tính bằng cách chia vốn hóa thị trường của công ty cho tổng doanh thu trong mười hai tháng qua.

TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ") 

TR = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM") 

MarketCap = TSO * close 

PriseSalesRatio = MarketCap / TR

Hệ số giá/sổ sách hữu hình

Hệ số giá/sổ sách hữu hình được tính bằng cách chia giá mỗi cổ phiếu cho giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu.

BTPS = request.financial(syminfo.tickerid, "BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE", "FQ") 

PriceToTangibleBookRatio = close / BTPS 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Financial

Available periods

financial_id

After tax other income/expenseFQ, FYAFTER_TAX_OTHER_INCOME
Average basic shares outstandingFQ, FYBASIC_SHARES_OUTSTANDING
Other COGSFQ, FYCOST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT
Cost of goodsFQ, FYCOST_OF_GOODS
Deprecation and amortizationFQ, FYDEP_AMORT_EXP_INCOME_S
Diluted net income available to common stockholdersFQ, FYDILUTED_NET_INCOME
Diluted shares outstandingFQ, FYDILUTED_SHARES_OUTSTANDING
Dilution adjustmentFQ, FYDILUTION_ADJUSTMENT
Discontinued operationsFQ, FYDISCONTINUED_OPERATIONS
Basic EPSFQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE_BASIC
Diluted EPSFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED
EBITFQ, FYEBIT
EBITDAFQ, FY, TTMEBITDA
Equity in earningsFQ, FYEQUITY_IN_EARNINGS
Gross profitFQ, FYGROSS_PROFIT
TaxesFQ, FYINCOME_TAX
Interest capitalizedFQ, FYINTEREST_CAPITALIZED
Interest expense on debtFQ, FYINTEREST_EXPENSE_ON_DEBT
Non-controlling/minority interestFQ, FYMINORITY_INTEREST_EXP
Net income before discontinued operationsFQ, FYNET_INCOME_BEF_DISC_OPER
Net incomeFQ, FYNET_INCOME
Non-operating income, excl. interest expensesFQ, FYNON_OPER_INCOME
Interest expense, net of interest capitalizedFQ, FYNON_OPER_INTEREST_EXP
Non-operating interest incomeFQ, FYNON_OPER_INTEREST_INCOME
Operating incomeFQ, FYOPER_INCOME
Operating expenses (excl. COGS)FQ, FYOPERATING_EXPENSES
Miscellaneous non-operating expenseFQ, FYOTHER_INCOME
Other operating expenses, totalFQ, FYOTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL
Preferred dividendsFQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS
Pretax equity in earningsFQ, FYPRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS
Pretax incomeFQ, FYPRETAX_INCOME
Research & developmentFQ, FYRESEARCH_AND_DEV
Selling/general/admin expenses, otherFQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER
Selling/general/admin expenses, totalFQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL
Non-operating income, totalFQ, FYTOTAL_NON_OPER_INCOME
Total operating expensesFQ, FYTOTAL_OPER_EXPENSE
Total revenueFQ, FYTOTAL_REVENUE
Unusual income/expenseFQ, FYUNUSUAL_EXPENSE_INC
BALANCE SHEET

Financial

Available periods

financial_id

Accounts payableFQ, FYACCOUNTS_PAYABLE
Accounts receivable - trade, netFQ, FYACCOUNTS_RECEIVABLES_NET
Accrued payrollFQ, FYACCRUED_PAYROLL
Accumulated depreciation, totalFQ, FYACCUM_DEPREC_TOTAL
Additional paid-in capital/Capital surplusFQ, FYADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL
Tangible book value per shareFQ, FYBOOK_TANGIBLE_PER_SHARE
Book value per shareFQ, FYBOOK_VALUE_PER_SHARE
Capitalized lease obligationsFQ, FYCAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS
Capital and operating lease obligationsFQ, FYCAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS
Cash & equivalentsFQ, FYCASH_N_EQUIVALENTS
Cash and short term investmentsFQ, FYCASH_N_SHORT_TERM_INVEST
Common equity, totalFQ, FYCOMMON_EQUITY_TOTAL
Common stock par/Carrying valueFQ, FYCOMMON_STOCK_PAR
Current portion of LT debt and capital leasesFQ, FYCURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES
Deferred income, currentFQ, FYDEFERRED_INCOME_CURRENT
Deferred income, non-currentFQ, FYDEFERRED_INCOME_NON_CURRENT
Deferred tax assetsFQ, FYDEFERRED_TAX_ASSESTS
Deferred tax liabilitiesFQ, FYDEFERRED_TAX_LIABILITIES
Dividends payableFYDIVIDENDS_PAYABLE
Goodwill, netFQ, FYGOODWILL
Income tax payableFQ, FYINCOME_TAX_PAYABLE
Net intangible assetsFQ, FYINTANGIBLES_NET
Inventories - finished goodsFQ, FYINVENTORY_FINISHED_GOODS
Inventories - progress payments & otherFQ, FYINVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS
Inventories - raw materialsFQ, FYINVENTORY_RAW_MATERIALS
Inventories - work in progressFQ, FYINVENTORY_WORK_IN_PROGRESS
Investments in unconsolidated subsidiariesFQ, FYINVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE
Long term debt excl. lease liabilitiesFQ, FYLONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE
Long term debtFQ, FYLONG_TERM_DEBT
Long term investmentsFQ, FYLONG_TERM_INVESTMENTS
Note receivable - long termFQ, FYLONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE
Other long term assets, totalFQ, FYLONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL
Minority interestFQ, FYMINORITY_INTEREST
Notes payableFYNOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT
Operating lease liabilitiesFQ, FYOPERATING_LEASE_LIABILITIES
Other common equityFQ, FYOTHER_COMMON_EQUITY
Other current assets, totalFQ, FYOTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL
Other current liabilitiesFQ, FYOTHER_CURRENT_LIABILITIES
Other intangibles, netFQ, FYOTHER_INTANGIBLES_NET
Other investmentsFQ, FYOTHER_INVESTMENTS
Other liabilities, totalFQ, FYOTHER_LIABILITIES_TOTAL
Other receivablesFQ, FYOTHER_RECEIVABLES
Other short term debtFYOTHER_SHORT_TERM_DEBT
Paid in capitalFQ, FYPAID_IN_CAPITAL
Gross property/plant/equipmentFQ, FYPPE_TOTAL_GROSS
Net property/plant/equipmentFQ, FYPPE_TOTAL_NET
Preferred stock, carrying valueFQ, FYPREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE
Prepaid expensesFQ, FYPREPAID_EXPENSES
Provision for risks & chargeFQ, FYPROVISION_F_RISKS
Retained earningsFQ, FYRETAINED_EARNINGS
Short term debt excl. current portion of LT debtFQ, FYSHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT
Short term debtFQ, FYSHORT_TERM_DEBT
Short term investmentsFQ, FYSHORT_TERM_INVEST
Shareholders' equityFQ, FYSHRHLDRS_EQUITY
Total assetsFQ, FYTOTAL_ASSETS
Total current assetsFQ, FYTOTAL_CURRENT_ASSETS
Total current liabilitiesFQ, FYTOTAL_CURRENT_LIABILITIES
Total debtFQ, FYTOTAL_DEBT
Total equityFQ, FYTOTAL_EQUITY
Total inventoryFQ, FYTOTAL_INVENTORY
Total liabilitiesFQ, FYTOTAL_LIABILITIES
Total liabilities & shareholders' equitiesFQ, FYTOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY
Total non-current assetsFQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_ASSETS
Total non-current liabilitiesFQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES
Total receivables, netFQ, FYTOTAL_RECEIVABLES_NET
Treasury stock - commonFQ, FYTREASURY_STOCK_COMMON
CASH FLOW

Financial

Available periods

financial_id

AmortizationFQ, FYAMORTIZATION
Capital expenditures - fixed assetsFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS
Capital expendituresFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES
Capital expenditures - other assetsFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS
Cash from financing activitiesFQ, FYCASH_F_FINANCING_ACTIVITIES
Cash from investing activitiesFQ, FYCASH_F_INVESTING_ACTIVITIES
Cash from operating activitiesFQ, FYCASH_F_OPERATING_ACTIVITIES
Deferred taxes (cash flow)FQ, FYCASH_FLOW_DEFERRED_TAXES
Depreciation & amortization (cash flow)FQ, FYCASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION
Change in accounts payableFQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE
Change in accounts receivableFQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE
Change in accrued expensesFQ, FYCHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES
Change in inventoriesFQ, FYCHANGE_IN_INVENTORIES
Change in other assets/liabilitiesFQ, FYCHANGE_IN_OTHER_ASSETS
Change in taxes payableFQ, FYCHANGE_IN_TAXES_PAYABLE
Changes in working capitalFQ, FYCHANGES_IN_WORKING_CAPITAL
Common dividends paidFQ, FYCOMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Depreciation/depletionFQ, FYDEPRECIATION_DEPLETION
Free cash flowFQ, FYFREE_CASH_FLOW
Funds from operationsFQ, FYFUNDS_F_OPERATIONS
Issuance/retirement of debt, netFQ, FYISSUANCE_OF_DEBT_NET
Issuance/retirement of long term debtFQ, FYISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT
Issuance/retirement of other debtFQ, FYISSUANCE_OF_OTHER_DEBT
Issuance/retirement of short term debtFQ, FYISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT
Issuance/retirement of stock, netFQ, FYISSUANCE_OF_STOCK_NET
Net income (cash flow)FQ, FYNET_INCOME_STARTING_LINE
Non-cash itemsFQ, FYNON_CASH_ITEMS
Other financing cash flow items, totalFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Financing activities - other sourcesFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES
Financing activities - other usesFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES
Other investing cash flow items, totalFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Investing activities - other sourcesFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES
Investing activities - other usesFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES
Preferred dividends paidFQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Purchase/acquisition of businessFQ, FYPURCHASE_OF_BUSINESS
Purchase of investmentsFQ, FYPURCHASE_OF_INVESTMENTS
Repurchase of common & preferred stockFQ, FYPURCHASE_OF_STOCK
Purchase/sale of business, netFQ, FYPURCHASE_SALE_BUSINESS
Purchase/sale of investments, netFQ, FYPURCHASE_SALE_INVESTMENTS
Reduction of long term debtFQ, FYREDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT
Sale of common & preferred stockFQ, FYSALE_OF_STOCK
Sale of fixed assets & businessesFQ, FYSALES_OF_BUSINESS
Sale/maturity of investmentsFQ, FYSALES_OF_INVESTMENTS
Issuance of long term debtFQ, FYSUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT
Total cash dividends paidFQ, FYTOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID
STATISTICS

Financial

Available periods

financial_id

AccrualsFQ, FYACCRUALS_RATIO
Altman Z-scoreFQ, FYALTMAN_Z_SCORE
Asset turnoverFQ, FYASSET_TURNOVER
Beneish M-scoreFQ, FYBENEISH_M_SCORE
Buyback yield %FQ, FYBUYBACK_YIELD
Cash conversion cycleFQ, FYCASH_CONVERSION_CYCLE
Cash to debt ratioFQ, FYCASH_TO_DEBT
COGS to revenue ratioFQ, FYCOGS_TO_REVENUE
Current ratioFQ, FYCURRENT_RATIO
Days sales outstandingFQ, FYDAY_SALES_OUT
Days inventoryFQ, FYDAYS_INVENT
Days payableFQ, FYDAYS_PAY
Debt to assets ratioFQ, FYDEBT_TO_ASSET
Debt to EBITDA ratioFQ, FYDEBT_TO_EBITDA
Debt to equity ratioFQ, FYDEBT_TO_EQUITY
Debt to revenue ratioFQ, FYDEBT_TO_REVENUE
Dividend payout ratio %FQ, FYDIVIDEND_PAYOUT_RATIO
Dividend yield %FQ, FYDIVIDENDS_YIELD
Dividends per share - common stock primary issueFQ, FYDPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE
EPS estimatesFQ, FYEARNINGS_ESTIMATE
EPS basic one year growthFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH
EPS diluted one year growthFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH
EBITDA margin %FQ, FYEBITDA_MARGIN
Effective interest rate on debt %FQ, FYEFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT
Enterprise value to EBITDA ratioFQ, FYENTERPRISE_VALUE_EBITDA
Enterprise valueFQ, FYENTERPRISE_VALUE
Equity to assets ratioFQ, FYEQUITY_TO_ASSET
Enterprise value to EBIT ratioFQ, FYEV_EBIT
Enterprise value to revenue ratioFQ, FYEV_REVENUE
Float shares outstandingFYFLOAT_SHARES_OUTSTANDING
Free cash flow margin %FQ, FYFREE_CASH_FLOW_MARGIN
Fulmer H factorFQ, FYFULMER_H_FACTOR
Goodwill to assets ratioFQ, FYGOODWILL_TO_ASSET
Graham's numberFQ, FYGRAHAM_NUMBERS
Gross margin %FQ, FYGROSS_MARGIN
Gross profit to assets ratioFQ, FYGROSS_PROFIT_TO_ASSET
Interest coverageFQ, FYINTERST_COVER
Inventory to revenue ratioFQ, FYINVENT_TO_REVENUE
Inventory turnoverFQ, FYINVENT_TURNOVER
KZ indexFYKZ_INDEX
Long term debt to total assets ratioFQ, FYLONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS
Net current asset value per shareFQ, FYNCAVPS_RATIO
Net income per employeeFYNET_INCOME_PER_EMPLOYEE
Net margin %FQ, FYNET_MARGIN
Number of employeesFYNUMBER_OF_EMPLOYEES
Operating earnings yield %FQ, FYOPERATING_EARNINGS_YIELD
Operating margin %FQ, FYOPERATING_MARGIN
PEG ratioFQ, FYPEG_RATIO
Piotroski F-scoreFQ, FYPIOTROSKI_F_SCORE
Price earnings ratio forwardFQ, FYPRICE_EARNINGS_FORWARD
Price sales ratio forwardFQ, FYPRICE_SALES_FORWARD
Price to free cash flow ratioFQ, FYPRICE_TO_FREE_CASH_FLOW
Price to tangible book ratioFQ, FYPRICE_TO_TANGIBLE_BOOK
Quality ratioFQ, FYQUALITY_RATIO
Quick ratioFQ, FYQUICK_RATIO
Research & development to revenue ratioFQ, FYRESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE
Return on assets %FQ, FYRETURN_ON_ASSETS
Return on equity adjusted to book value %FQ, FYRETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK
Return on equity %FQ, FYRETURN_ON_EQUITY
Return on invested capital %FQ, FYRETURN_ON_INVESTED_CAPITAL
Return on tangible assets %FQ, FYRETURN_ON_TANG_ASSETS
Return on tangible equity %FQ, FYRETURN_ON_TANG_EQUITY
Revenue one year growthFQ, FYREVENUE_ONE_YEAR_GROWTH
Revenue per employeeFYREVENUE_PER_EMPLOYEE
Revenue estimatesFQ, FYSALES_ESTIMATES
Shares buyback ratio %FQ, FYSHARE_BUYBACK_RATIO
Sloan ratio %FQ, FYSLOAN_RATIO
Springate scoreFQ, FYSPRINGATE_SCORE
Sustainable growth rateFQ, FYSUSTAINABLE_GROWTH_RATE
Tangible common equity ratioFQ, FYTANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO
Tobin's Q (approximate)FQ, FYTOBIN_Q_RATIO
Total common shares outstandingFQ, FYTOTAL_SHARES_OUTSTANDING
Zmijewski scoreFQ, FYZMIJEWSKI_SCORE