Đường trung bình động Hull

Định nghĩa

Có nhiều loại đường trung bình động: bạn có thể đã gặp nhiều loại trong số, chẳng hạn như Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động luỹ thừa (EMA). Đường EMA, cùng với Đường trung bình động có trọng số (WMA), đã được giới thiệu để phân tích độ trễ của giá bằng cách nhấn mạnh nhiều hơn vào dữ liệu gần đây hơn. Đường trung bình động Hull (HMA) là một đường trung bình động nhanh và mịn, khác biệt về bản chất. HMA cố gắng loại bỏ hoàn toàn độ trễ, đồng thời cải thiện khi làm mịn.

Lịch sử

Đường trung bình động Hull được phát triển và giới thiệu lần đầu tiên bởi Alan Hull như là đường trung bình động mới tập trung vào độ mịn, hiệu quả và loại bỏ độ trễ.

Tính toán

Để tính toán Đường trung bình động Hull, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Bắt đầu bằng cách tính Đường trung bình động có trọng số với khoảng thời gian n / 2 và sau đó nhân giá trị này với 2.
  2. Tiếp theo, hãy tiếp tục và tính toán một Đường trung bình động có trọng số khác cho khoảng thời gian n và sau đó trừ giá trị này khỏi kết quả ở Bước 1.
  3. Cuối cùng, tính toán Đường trung bình động có trọng số với khoảng thời gian sqrt(n) bằng cách sử dụng dữ liệu bạn đã thu thập được từ kết quả của Bước 2.
  4. Sau đây là phiên bản khác của tính toán này.

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))

Nội dung rút ra và điều cần tìm kiếm

Đường trung bình động Hull (HMA) được sử dụng để phân tích khoảng thời gian dài hơn có thể phù hợp nhất để xác định xu hướng thị trường. Để phân tích sâu hơn, có thể xác định rằng nếu giá trị HMA đang tăng và xu hướng cũng đang tăng, thì lý tưởng nhất là bạn nên vào các vị thế mua cho giao dịch của mình. Ngược lại, nếu HMA đang giảm và xu hướng cũng đang giảm, thì lý tưởng nhất là xem xét tham gia các vị thế bán.

Tóm tắt

Đường trung bình động Hull (HMA) nhanh và mịn, là điểm khác biệt so với các đường trung bình động tương ứng. HMA tìm cách loại bỏ độ trễ, đồng thời cung cấp kết quả mịn. HMA tuân theo chuyển động của xu hướng thị trường và được tính toán hoàn toàn khác so với các đối tác và các đường trung bình động được sử dụng rộng rãi như SMA và EMA.