Chỉ báo Khối lượng Ròng

Định nghĩa

Khối lượng ròng được tính bằng cách lấy khối lượng giảm của chứng khoán hoặc tài sản trừ đi khối lượng tăng của chứng khoán hoặc tài sản trong một khoảng thời gian do nhà giao dịch chọn. Khối lượng ròng khác với các chỉ báo khối lượng khác bởi vì tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa việc thị trường đang tăng hay giảm. Các nhà giao dịch rất có thể sẽ thấy khối lượng ròng được hiển thị bên dưới biểu đồ giá và các thanh sẽ hiển thị giá trị khối lượng ròng cho từng khoảng thời gian nhất định được vẽ trên biểu đồ.

Nội dung rút ra

Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo khối lượng ròng để xác định hướng và tâm lý thị trường ngoài các giá trị khối lượng tiêu chuẩn. Khối lượng ròng dương có thể cho thấy rằng áp lực tăng và mua đang vượt quá áp lực giảm và bán đối với một tài sản. Khối lượng ròng âm có thể cho thấy điều ngược lại. Khối lượng ròng có nghĩa là để đánh giá áp lực bán hoặc mua của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Điều cần tìm kiếm

Khối lượng ròng có thể được sử dụng để đánh giá, đo lường và xác định cường độ cũng như khối lượng của áp lực mua hoặc bán. Đó là cách khác để hình dung nơi người mua và người bán đang đầu tư nhiều tiền nhất vào tại mọi thời điểm. Khối lượng ròng có thể là khối lượng so sánh và khối lượng tương phản, chỉ hiển thị tổng số cổ phiếu được giao dịch. Tuy nhiên, Khối lượng ròng khác biệt trong cách tính bằng cách sử dụng dấu tăng và dấu giảm cũng như cách trình bày trên biểu đồ.

Tóm tắt

Khối lượng ròng là chỉ báo phân tích kỹ thuật trừ đi khối lượng tăng của chứng khoán hoặc tài sản khỏi khối lượng giảm của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Khối lượng thực có thể được nhìn thấy bên dưới biểu đồ giá và xác định riêng khối lượng của một khung thời gian cụ thể do nhà giao dịch chọn.