Bản quyền và quy tắc sử dụng

Bất cứ lúc nào, không được sử dụng nội dung được liệt kê hoặc lấy từ một sản phẩm mà bạn không có giấy phép sử dụng. Bất cứ lúc nào, không được phát trực tuyến nội dung được coi là có bản quyền hoặc không tuân thủ các điều khoản Sử dụng Hợp pháp như được định nghĩa ở đây.

Bất kỳ nội dung nào vi phạm các chính sách đó sẽ bị xóa, cũng như có thể bao gồm các hình phạt đối với một tài khoản hoặc chủ tài khoản nhất định.