Tôi thấy các tuỳ chọn "Khung thời gian" và "Chờ đóng khung thời gian" trong phần cài đặt chỉ báo. Những tuỳ chọn này có ý nghĩa gì?

Phân tích đa khung thời gian (MTF) là một quá trình mà các nhà giao dịch có thể xem cùng một mã/chỉ báo ở khung thời gian cao hơn so với biểu đồ. Các nhà giao dịch sử dụng MTF để định vị hành động giá của biểu đồ trong bối cảnh dài hạn và rộng hơn.

Nhiều chỉ báo tích hợp sẵn của chúng tôi hiện đi kèm với chức năng MTF. Khi có chức năng này, tab "Cài đặt/Đầu vào" của tập lệnh sẽ chứa mục "Đa Khung thời gian" với một menu thả xuống Khung thời gian, từ đó bạn có thể chọn khung thời gian khác để chỉ báo này tính toán trên đó. Điều này cho phép bạn nhìn vào biểu đồ 1h và xem đường trung bình động hàng ngày cùng lúc đó, ví dụ vậy.

Lý tưởng nhất là khung thời gian của chỉ báo phải cao hơn khung thời gian của biểu đồ để mang lại góc nhìn rộng hơn. Sử dụng các khung thời gian thấp hơn khung thời gian của biểu đồ sẽ tạo ra các kết quả rời rạc, bởi vì đối với mỗi thanh trên biểu đồ, sẽ có một số thanh từ khung thời gian của chỉ báo và chỉ giá trị của thanh bên trong cuối cùng sẽ được hiển thị (không thể hiển thị nhiều giá trị cho một thanh biểu đồ) .

Nếu muốn thêm các khung thời gian mới vào menu thả xuống "Khung thời gian", bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm chúng vào menu thả xuống "Khoảng thời gian" chính có sẵn trên trang biểu đồ. Danh sách các khung thời gian tùy chỉnh được chia sẻ giữa hai menu.

Cài đặt "Đợi đóng khung thời gian" quy định hành vi khi khung thời gian của chỉ báo cao hơn biểu đồ. Khi chọn "Đợi đóng khung thời gian", các giá trị khung thời gian cao hơn chỉ xuất hiện và được kết nối với nhau trên biểu đồ khi khung thời gian cao hơn hoàn thành. Ví dụ: một chỉ báo có khung thời gian là "1 giờ" được hiển thị trên biểu đồ phút sẽ chỉ trả về giá trị một lần trong 60 thanh, tức là khi thanh hàng giờ đóng lại và giá trị được xác nhận. Điều này có lợi thế là tránh sơn lại trong thời gian thực. Các giá trị sẽ được kết nối trực quan bằng một dòng, nhưng sẽ không có dữ liệu thực sự xuất hiện giữa các giá trị.

Nếu không chọn tùy chọn "Đợi đóng khung thời gian", thì các khoảng trống lịch sử sẽ được lấp đầy bằng giá trị trả về cuối cùng. Trên các thanh thời gian thực, giá trị khả dụng cuối cùng sẽ được trả về sau mỗi lần đánh dấu, cho phép bạn theo dõi thay đổi của các giá trị chỉ báo theo thời gian thực. Khi cài đặt này được bật, chỉ báo sẽ tạo ra các giá trị không sơn lại trên các thanh lịch sử, nhưng các giá trị sơn lại trong thời gian thực.

Nếu bạn muốn bật chức năng MTF cho chỉ báo Pine tùy chỉnh của mình, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.