Chiến lược Tăng/Giảm Liên tiếp

Định nghĩa

Chiến lược Tăng/Giảm Liên tiếp bắt đầu mua nếu trong ít nhất X thanh liên tiếp, mức giá đóng cửa hiện tại lớn hơn mức giá đóng cửa trước đó. Chiến lược bắt đầu bán nếu trong ít nhất Y thanh liên tiếp, mức giá đóng cửa hiện tại thấp hơn mức giá đóng cửa trước đó. Đầu vào X và Y được quản lý trong phần cài đặt chiến lược. Để truy cập cài đặt này, nhấp chuột phải vào chiến lược khi chiến lược nằm trên biểu đồ hoặc bằng cách nhấp vào bánh răng Cài đặt ở vùng trên cùng bên trái của biểu đồ.

Tính toán

Tập lệnh Pine

//@version=5 strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true) consecutiveBarsUp = input(3) consecutiveBarsDown = input(3) price = close ups = 0.0 ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0 dns = 0.0 dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0 if (ups >= consecutiveBarsUp)     strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE") if (dns >= consecutiveBarsDown)     strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Tóm tắt

Chiến lược Tăng/Giảm Liên tiếp được thiết kế chủ yếu cho các xu hướng. Bạn có thể sử dụng chiến lược trên bất kỳ khung thời gian nào, phụ thuộc vào giá trị bạn gán cho Thanh liên tiếp Tăng và Thanh liên tiếp Giảm. Bạn có thể điều chỉnh các giá trị này trong phần Cài đặt của chiến lược, tùy bạn quyết định. Tùy chọn mặc định của chiến lược là 3 thanh tăng liên tiếp và 3 thanh giảm liên tiếp. Điều này có nghĩa là nếu có 3 thanh liên tiếp ở trên hoặc dưới mức giá đóng cửa của thanh trước đó, chiến lược sẽ mua để đầu tư hoặc bán khống.