Chỉ báo Đảo chiều Rob Booker Reversal

Định nghĩa

Chỉ báo Rob Booker Reversal dựa trên các chỉ số MACD và Stochastic. Hình tam giác màu đỏ sẽ xuất hiện nếu đường MACD vượt qua 0 từ phía trên và giá trị %K ngẫu nhiên lớn hơn mức mua quá mức. Hình tam giác màu xanh lá cây xuất hiện nếu đường MACD vượt qua 0 từ bên dưới và giá trị %K ngẫu nhiên thấp hơn mức quá bán.

Lịch sử

Chỉ báo này được tạo bởi Rob Booker, doanh nhân và nhà giao dịch tiền tệ giàu kinh nghiệm.

Nội dung rút ra

Chỉ báo Rob Booker Reversal được xây dựng bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo MACD và Stochastic. Nên sử dụng chỉ báo này nếu bạn hiểu cả MACD và Stochastics. Khi chỉ báo được thêm vào biểu đồ, bạn có thể thay đổi các đầu vào cụ thể để phù hợp với tiêu chí của bạn. Trong cài đặt chỉ báo, các mục sau có thể được thay đổi:

  • Kỳ MA nhanh
  • Kỳ MA chậm
  • Kỳ K
  • Chậm lại
  • Ngẫu nhiên trên
  • Ngẫu nhiên dưới

Tóm tắt

Khi thêm chỉ báo Rob Book Reversal vào biểu đồ của bạn, bạn sẽ thấy xuất hiện hình tam giác màu đỏ hoặc hình tam giác màu xanh. Bạn nên hiểu lý do đằng sau những hình tam giác này. Hình tam giác màu đỏ xuất hiện khi đường MACD vượt qua 0 từ phía trên và giá trị %K ngẫu nhiên lớn hơn mức mua quá mức. Các hình tam giác màu xanh xuất hiện nếu đường MACD vượt qua 0 từ bên dưới và giá trị %K ngẫu nhiên thấp hơn mức quá bán.