Tôi đã vô tình bấm vào nút sắp xếp. Làm cách nào để trả lại thứ tự trước đó của các ký hiệu?

Bấm vào nút sắp xếp hai lần nữa, lần bấm thứ ba vào nút sắp xếp sẽ đưa bạn trở lại thứ tự ký hiệu ban đầu.


Xin lưu ý rằng nhiều hành động trên danh sách (thêm, xóa hoặc di chuyển ký hiệu) cập nhật trạng thái sắp xếp và khiến thứ tự mới được lưu.