Tôi đã vô tình bấm vào nút sắp xếp. Làm cách nào để trả lại thứ tự trước đó của các ký hiệu?

Bấm vào nút mũi tên tròn để trở lại thứ tự ký hiệu ban đầu.

Xin lưu ý rằng nhiều hành động trên danh sách (thêm, xóa hoặc di chuyển ký hiệu) sẽ khiến cập nhật trạng thái sắp xếp và khiến lưu thứ tự mới.