Tôi có thể thêm bao nhiêu mã vào danh sách theo dõi?

Danh sách theo dõi không thể chứa nhiều hơn 1000 mã.