Tôi có thể thêm bao nhiêu mã vào danh sách theo dõi?

Một danh sách theo dõi mặc định không thể chứa nhiều hơn 1000 mã. Màu không quá 500.