Cách mở nhiều cửa sổ ứng dụng

Bạn có thể mở bao nhiêu cửa sổ của TradingView Desktop tùy thích. Thông thường, nhiều cửa sổ được sử dụng trong cấu hình nhiều màn hình, vì vậy bạn có thể có cửa sổ ứng dụng dành riêng cho từng màn hình trong cấu hình của mình.

Bạn có thể mở cửa sổ mới bằng nút Cửa Sổ mới trên thanh tiêu đề cửa sổ hoặc menu ứng dụng.

Khi mở cửa sổ mới, bạn có thể di chuyển cửa sổ sang màn hình khác. Ứng dụng TradingView Desktop khôi phục tất cả các cửa sổ và vị trí của cửa sổ từ phiên trước khi khởi chạy ứng dụng. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng chức năng Thoát thay vì đóng từng cửa sổ một. Hãy đọc thêm về nội dung này trong bài viết sau.