Thông báo Live Stream

Dấu chấm màu đỏ trên tiện ích luồng cho biết rằng có ít nhất một luồng trực tiếp tại thời điểm này.

Bạn có thể tắt thông báo này trong cài đặt bảng điều khiển.