Tôi có tài khoản DMA / STP Pro. Tôi có thể giao dịch với nó trên TradingView không?

Hiện tại, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản DMA / STP Pro của mình trên TradingView, nhưng giao dịch không khả dụng cho các tài khoản này.