Chiến lược Xếp hạng Kỹ thuật

Định nghĩa

Chiến lược này dựa trên tín hiệu của chỉ báo “Xếp hạng Kỹ thuật”. Tìm hiểu thêm về tín hiệu do chỉ báo xếp hạng tạo ra trong bài viết sau.

Nội dung rút ra

Chiến lược tạo lệnh cho vị thế mua khi tín hiệu “Mua Mạnh” xuất hiện và lệnh cho vị thế bán khi tín hiệu “Bán Mạnh” xuất hiện trong chỉ báo Xếp hạng Kỹ thuật. Tín hiệu được tạo ra cho nhóm các chỉ báo. Sử dụng đầu vào “Đánh giá dựa trên”, bạn có thể chọn sử dụng nhóm các chỉ báo để tạo tín hiệu.

Đối với tất cả các lệnh được mở theo chiến lược, mức dừng lỗ cố định được đặt ở mức 3 * ATR(14) và mức dừng theo dõi, được kích hoạt khi lợi nhuận bằng 5 * ATR(14), được đặt ở mức là 2 * ATR(14) của lợi nhuận tối đa sau cấp độ kích hoạt.

Lưu ý: TradingView không khuyến nghị bất kỳ ai mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào chỉ dựa trên khuyến nghị của chỉ báo Xếp hạng Kỹ thuật. Các đề xuất chỉ cho thấy tập hợp các chỉ số riêng lẻ đáp ứng các điều kiện nhất định có thể giúp người dùng phát hiện điều kiện thuận lợi tiềm tàng cho một giao dịch, nếu điều này phù hợp với chiến lược của người dùng.