Bản vẽ của tôi không được đồng bộ hóa trên tất cả các biểu đồ của bố cục

Các bản vẽ chỉ có thể được đồng bộ hóa trên các biểu đồ có cùng ký hiệu trong một bố cục nhiều biểu đồ khi bạn đã bật Đồng bộ hóa bản vẽ.

Để luôn có các bản vẽ mới nhất trên các biểu đồ khác của bố cục này, bạn cần phải luôn ở trên bố cục nhiều biểu đồ và không được chuyển sang bố cục một biểu đồ. Nếu bạn cần chuyển sang một biểu đồ cụ thể, hãy sử dụng nút Chuyển đổi Tối đa hóa để thay thế.

Nếu bạn đã thêm bản vẽ mà không làm theo các bước nêu trên, nhưng muốn đồng bộ hóa chúng trên các biểu đồ khác của bố cục này, bạn có thể mở Cây đối tượng, chọn nhiều bản vẽ (giữ Shift / Ctrl và nhấp vào chúng) , nhấp chuột phải vào bất kỳ bản vẽ nào đã chọn và bỏ chọn và đánh dấu lại "Đồng bộ hóa với tất cả các biểu đồ".