Tổng quan nhanh về chức năng của Bộ lọc - những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu

Trình sàng lọc là một dịch vụ tìm kiếm các ký hiệu tương ứng với tiêu chí lọc ngay lập tức của bạn, cung cấp cho bạn dữ liệu ký hiệu hiện tại ở dạng bảng.

Bắt đầu làm việc trong trình sàng lọc bằng cách đặt bộ lọc mong muốn trong menu Bộ lọc hoặc trong tiêu đề cột:

Bạn có thể lưu thiết lập bộ lọc trong menu thả xuống bên cạnh nút "Bộ lọc". Bạn có thể đặt tên cho cài đặt trước lọc này và sau đó bạn sẽ có thể áp dụng nó cho trình sàng lọc của mình từ cùng một menu thả xuống.

Nếu bạn thấy dấu * trong tên màn hình, điều đó có nghĩa là bộ lọc chưa được lưu:

Bạn có thể thêm và xóa các cột bằng cách nhấp vào nút "Thiết lập cột":

Sau khi bạn đã đặt các cột mình cần, bạn có thể lưu tập hợp các cột này bằng cách chọn "Lưu các cột dưới dạng":

Lưu ý rằng tập hợp cột không được lưu cùng với cài đặt trước bộ lọc vì đây là hai phần tử riêng biệt của hệ thống sàng lọc. Do đó, nếu bạn đã định cấu hình các cột, nhưng chỉ lưu màn hình bộ lọc, khi bạn chuyển màn hình, chuỗi các cột sẽ trở về trạng thái mặc định sau khi tải lại trang của bạn.

Khoảng thời gian được đặt ở đây. Chỉ cần nhấp vào nút này và chọn khung thời gian sẽ được áp dụng cho các bộ lọc và dữ liệu thực tế.

Một số bộ lọc / cột đã có khoảng thời gian xác định trước, chẳng hạn như v.d. "thay đổi 5 phút", "Biến động hàng tuần", v.v.

Xin lưu ý rằng dữ liệu của trình sàng lọc không được cập nhật cùng tần suất với dữ liệu trên biểu đồ. Tốc độ làm mới của bảng nằm ở đây: