Các bộ lọc phổ biến nhất được tính như thế nào?

Change and Change %

Change  = (Close price of the current bar – Close price of the previous bar)

"Giá đóng cửa của thanh hiện tại" là giá hiện tại.

"Giá đóng cửa của thanh trước đó" - giá đóng cửa của thanh trước đó trên khung thời gian đã chọn.

"Thay đổi" là sự khác biệt giữa thanh hiện tại và thanh trước đó. "Thay đổi (%)" được tính dựa trên khung thời gian được chọn trong trình sàng lọc. Do đó, nếu khoảng thời gian 1W được áp dụng, thì hãy thay đổi = Đóng của thanh hàng tuần hiện tại - Đóng của thanh hàng tuần trước đó (bạn có thể thấy các thanh này trên biểu đồ nếu bạn chọn khung thời gian của biểu đồ hàng tuần).

Change % = ((Close price of the current bar – Close price of the previous bar)/Close price of the previous bar) * 100

Các công thức cho Thay đổi 1 phút, Thay đổi 5 phút, v.v., trong đó khung thời gian được chỉ định, được tính toán dựa trên khung thời gian này và tổng khung thời gian của trình sàng lọc không được tính đến. Nếu khung thời gian chung của trình chiếu là 1W, thì Thay đổi 1m sẽ vẫn được tính dựa trên khung thời gian 1m.

Change 1m = (Close price of the current 1m bar – Close price of the previous 1m bar)

Change 1m % = (Change 1m / Close price of the previous 1m bar ) * 100
Change 5m = (Close price of the current 5m bar – Close price of the previous 5m bar)

Change 5m % = (Change 5m / Close price of the previous 5m bar ) * 100
Change 15m = (Close price of the current 15m bar – Close price of the previous 15m bar)

Change 15m % = (Change 15m / Close price of the previous 15m bar ) * 100
Change 1h = (Close price of the current 1h bar – Close price of the previous 1h bar)

Change 1h % = (Change 1h / Close price of the previous 1h bar ) * 100
Change 4h = (Close price of the current 4h bar – Close price of the previous 4h bar)

Change 4h % = (Change 4h / Close price of the previous 4h bar ) * 100

Thay đổi từ Mở và Thay đổi từ Mở%

Change from Open = (Close price of the current bar - Open price of the current bar)
Change from Open % = (Change from Open / Open price of the current bar) * 100

Giá trị cho thấy động lực của thanh hiện tại.

Thay đổi trước thị trường và % thay đổi trước thị trường

Pre-market Change = (Close price of the pre-market - Close price of the previous regular session) 
Pre-market Change % = (Pre-market Change/ Close price of the previous regular session) * 100

Thay đổi sau thị trường và % Thay đổi sau thị trường

Post-market Change = Close price of the post-market - Close price of the previous regular session
Post-market Change % = Post-market Change / Close price of the previous regular session * 100

Trước thị trường Thay đổi từ Mở cửa và % Trước thị trường Thay đổi từ Mở

Pre-market Change from Open = Close price of the pre-market - Open price of the pre-market
Pre-market Change from Open% = Pre-market Change from Open / Open price of the pre-market * 100

GAP% và % Gap trước thị trường

GAP % = (Open price of the current bar - Close price of the previous bar) /Close price of the previous bar * 100
Pre-market Gap % = (Open price of the pre-market - Close price of the previous regular session) / Close price of the previous regular session *100