Khoảng thời gian của Bộ lọc liên quan đến việc lọc như thế nào?

Tất cả các bộ lọc (và dữ liệu) của Trình sàng lọc được tính toán dựa trên khoảng thời gian được áp dụng trên thanh công cụ của Trình sàng lọc (trừ khi nó đã được xác định trước trong tên bộ lọc).

Ví dụ. nếu bạn đặt khoảng thời gian Trình sàng lọc thành 5 phút, thì tất cả các bộ lọc Trình sàng lọc sẽ hiển thị dữ liệu cho biểu tượng theo cách giống như khi bạn xem nó trên biểu đồ 5 phút.

Tuy nhiên, bộ lọc "Thay đổi 15 phút" luôn được tính theo khoảng thời gian 15 phút và không phụ thuộc vào khung thời gian bạn đặt trên Bộ lọc. Vào bất kỳ khoảng thời gian nào, các bộ lọc như vậy sẽ hiển thị giá trị cho khoảng thời gian được chỉ định trong tiêu đề của nó.

Hiện tại, không thể áp dụng đồng thời nhiều khoảng thời gian cho các cột khác nhau của Bộ sàng lọc.

Tất cả các bộ lọc (và dữ liệu) của Trình sàng lọc được tính toán dựa trên khoảng thời gian được áp dụng trên thanh công cụ của Trình sàng lọc (trừ khi nó đã được xác định trước trong tên bộ lọc).

Ví dụ. nếu bạn đặt khoảng thời gian Trình sàng lọc thành 5 phút, thì tất cả các bộ lọc Trình sàng lọc sẽ hiển thị dữ liệu cho biểu tượng theo cách giống như khi bạn xem nó trên biểu đồ 5 phút.

Tuy nhiên, bộ lọc "Thay đổi 15 phút" luôn được tính theo khoảng thời gian 15 phút và không phụ thuộc vào khung thời gian bạn đặt trên Bộ lọc. Vào bất kỳ khoảng thời gian nào, các bộ lọc như vậy sẽ hiển thị giá trị cho khoảng thời gian được chỉ định trong tiêu đề của nó.

Hiện tại, không thể áp dụng đồng thời nhiều khoảng thời gian cho các cột khác nhau của Bộ sàng lọc.