Khối lượng tương đối được tính như thế nào?

Khối lượng tương đối bao gồm Khối lượng chia cho Khối lượng trung bình trong đó Khối lượng trung bình là Đường trung bình động đơn giản, được tính toán trên cơ sở 10 giai đoạn qua (không tính đến thanh khối lượng hiện tại).

Khối lượng tương đối = khối lượng / khối lượng trung bình.

Đây là tập lệnh cho phép bạn vẽ Khối lượng tương đối trên biểu đồ của mình:

//@version=4

study("RelVol")

AvgVol = sma(volume,10)

plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")

Cần 10 thanh cuối cùng và tạo ra một SMA, sau đó chia khối lượng cho SMA này để tính Khối lượng Tương đối.

Khối lượng Tương đối được tính trên bất kỳ khoảng thời gian khả dụng nào, bạn có thể thấy danh sách trong số đó bằng cách nhấp vào nút Khoảng thời gian ở đầu màn hình. Điều này có nghĩa là khi bạn thay đổi khoảng thời gian, Khối lượng tương đối sẽ được tính toán lại.

Khối lượng tương đối không được tính trong Giờ mở rộng, chỉ trong các phiên giao dịch thông thường.