Khối lượng Tương đối và Khối lượng Tương đối tại một thời điểm được tính như thế nào?

Khối lượng Tương đối bao gồm Khối lượng chia cho Khối lượng Trung bình trong đó Khối lượng Trung bình là Đường trung bình động đơn giản, được tính toán trên cơ sở 10 kỳ gần đây (không tính đến thanh khối lượng hiện tại).

Khối lượng tương đối = khối lượng / khối lượng trung bình.

Đây là tập lệnh cho phép bạn vẽ Khối lượng tương đối trên biểu đồ của mình:

//@version=4

study("RelVol")

AvgVol = sma(volume,10)

plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")

Tập lệnh cần 10 thanh gần nhất để tạo ra một SMA, sau đó chia khối lượng cho SMA này để tính Khối lượng Tương đối.

Khối lượng Tương đối được tính trên bất kỳ khoảng thời gian khả dụng nào. Để xem danh sách thời gian khả dụng, bạn có thể nhấp vào nút Khoảng thời gian ở bộ lọc trên. Điều này có nghĩa là khi bạn thay đổi khoảng thời gian, Khối lượng Tương đối sẽ được tính toán lại.

Khối lượng Tương đối không được tính trong Giờ mở rộng mà chỉ trong các phiên giao dịch thông thường.

Khối lượng Tương đối tại một thời điểm Tuy nhiên, thay vì lấy 10 ngày vừa qua, chỉ cần lấy khối lượng trung bình của một thanh duy nhất cho một ngày (trong 10 ngày qua), bất kể thanh nào tương ứng với thời gian hiện tại. Bộ lọc chỉ tính toán Khối lượng tương đối tại một thời điểm cho các thanh 5 phút. Ví dụ: chúng tôi tính toán Khối lượng Tương đối tại một thời điểm trong khung thời gian 5 phút ngày 17/10/2022 lúc 10h30. Bộ lọc lấy khối lượng trung bình của mỗi 5 phút lúc 10h30 trong 10 ngày qua và tính toán khối lượng tương đối dựa trên dữ liệu đó. Các thanh (cây nến) và khối lượng được hiển thị trong bảng:

Thanh được lấy để tính Khối lượng Tương đối tại một thời điểmKhối lượng
03/10/2022 10:30
854,093 nghìn
04/10/2022 10:30
1,001 triệu
05/10/2022 10:30
1,321 triệu
06/10/22 10:30
623,869 nghìn
07/10/2022 10:30
1,004 triệu
10/10/2022 10:30
931,324 nghìn
11/10/2022 10:30
1,31 triệu
12/10/2022 10:30
752,673 nghìn
13/10/2022 10:30
782.339 nghìn
14/10/2022 10:30
1,032 triệu