Tại sao Bộ lọc của tôi trống? Tại sao không có kết quả phù hợp nào trong Bộ lọc?

Nếu bảng Trình sàng lọc của bạn hoàn toàn trống hoặc kết quả trình sàng lọc thiếu mã giao dịch, có thể có một số lý do như sau:

Đảm bảo rằng bạn chưa bật tính năng lọc các mã giao dịch được gắn cờ. Có lẽ những mã giao dịch này không được thể hiện trong loại trình sàng lọc, hoặc hiện tại những mã giao dịch này không tương ứng với bộ lọc bạn đã áp dụng.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc Trình sàng lọc tùy chỉnh của mình, thì có thể bộ lọc của bạn quá hẹp, đến mức hiện tại không có mã giao dịch nào phù hợp với tiêu chí của bạn. Vui lòng chuyển đến bất kỳ cài đặt trước mặc định nào, ví dụ: Vốn hóa thị trường và kiểm tra các mã giao dịch.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra cài đặt Ngày giao dịch hiện tại.

Chức năng này xóa khỏi các mã giao dịch kết quả sàng lọc không được giao dịch trong phiên hiện tại của thị trường bạn đã chọn.

Sắp xếp mã giao dịch theo cột đầu tiên - tên mã giao dịch. Nếu bạn đã đặt sắp xếp theo cột không có dữ liệu, bảng cũng sẽ trống.

Nếu bạn chắc chắn rằng một mã giao dịch cụ thể nên được đưa vào lựa chọn, nhưng không được đưa vào, vui lòng mở một phiếu hỗ trợ từ trang biểu đồ, trong đó:

  • Mã giao dịch này được mở trên biểu đồ,
  • Bộ sàng lọc đang mở bên dưới biểu đồ của bạn,
  • Màn hình được đặt thành Màn hình mà bạn đang đợi mã giao dịch.

Chỉ định thời gian chính xác nhất, theo ý kiến của bạn, mã giao dịch lẽ ra phải xuất hiện trong kết quả của Trình sàng lọc.