Hiệu suất được tính như thế nào trong Bộ lọc?

Dữ liệu hiệu suất của bộ lọc được tính bằng công thức:

//@version=5
indicator(title="Screener Performance")
fastSearchN(_xs, x, maxbarsback) =>  // xs - sorted, ascending
	xs = _xs
	if bar_index == 0
		xs += xs[maxbarsback] * 0  // max_bars_back
	left = 0
	right = math.min(bar_index, maxbarsback)
	mid = 0
	if xs < x
		0
	else
		for i = 0 to 9 by 1
			mid := math.ceil((left + right) / 2)
			if left == right
				break
			else if xs[mid] < x
				right := mid
				continue
			else if xs[mid] > x
				left := mid
				continue
			else
				break
		mid
years5 = 365 * 4 + 366
years5_ago = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * years5
countOfBars5YearAgo = fastSearchN(time, years5_ago, years5)
weeks52 = 7 * 52
weeks52_ago = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * weeks52
countOfBars52WeekAgo = fastSearchN(time, weeks52_ago, weeks52)
month6 = 180
months6_ago = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * month6
countOfBars6MonthAgo = fastSearchN(time, months6_ago, month6)
month3 = 90
months3_ago = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * month3
countOfBars3MonthAgo = fastSearchN(time, months3_ago, month3)
month1 = 30
month_ago = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * month1
month_ago_this_bar = time - 1000 * 60 * 60 * 24 * month1
countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago, month1)
countOfBars1MonthAgoThisBar = fastSearchN(time, month_ago_this_bar, month1)
week1 = 7
week_ago = timenow - 1000 * 60 * 60 * 24 * week1
week_ago_this_bar = time - 1000 * 60 * 60 * 24 * week1
countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago, week1)
countOfBarsWeekAgoThisBar = fastSearchN(time, week_ago_this_bar, week1)

// performance
rateOfreturn(v1, v2) =>
	(v1 - v2) * 100 / math.abs(v2)
rr(_bb, maxbarsback) =>
	bb = _bb
	if bar_index == 0
		bb += math.round(open[maxbarsback] * 0)  // max_bars_back
	if bb == 0
		na
	else
		rof = rateOfreturn(close, open[bb])
		rof
plot(rr(countOfBarsWeekAgo, week1), title="Perf.W")
plot(rr(countOfBars1MonthAgo, month1), title="Perf.1M")
plot(rr(countOfBars3MonthAgo, month3), title="Perf.3M")
plot(rr(countOfBars6MonthAgo, month6), title="Perf.6M")
plot(rr(countOfBars52WeekAgo, weeks52), title="Perf.Y")
plot(rr(countOfBars5YearAgo, years5), title="Perf.5Y")
var lastYearOpen = open
if year > year[1]
	lastYearOpen := open[1]
plot(rateOfreturn(close, lastYearOpen), title="Perf.YTD")

Note: this script values are different on history and realtime because of timenow, see https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html

Để hiển thị trực quan, bạn có thể thêm tập lệnh này vào biểu đồ của mình thông qua Trình chỉnh sửa thông bằng khung thời gian hàng ngày của biểu đồ. Một chỉ báo sẽ xuất hiện trên biểu đồ, các biểu đồ sẽ hiển thị các giá trị cho từng loại hiệu suất.

Thay đổi% so với% Hiệu suất:

Giả sử hôm nay là thứ Ba. Thay đổi hàng tuần tính toán chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại (thứ Ba) và giá đóng cửa của tuần trước (giá đóng cửa của thứ sáu trước đó). Hiệu suất hàng tuần tính toán sự khác biệt giữa đóng cửa hiện tại (Thứ Ba) và mở cửa chính xác từ một tuần trước (Thứ Ba trước đó).