Hiệu suất được tính như thế nào trong Bộ lọc?

Dữ liệu hiệu suất của bộ lọc được tính bằng công thức:

//@version=4
study("Screener Performance")


fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascending
  max_bars_back(xs, 366)
  left = 0
  right = min(bar_index,366)
  mid = 0
  if xs < x
    0
  else
    for i = 0 to 9
      mid := ceil((left+right) / 2)
      if left == right
        break
      else if xs[mid] < x
        right := mid
        continue
      else if xs[mid] > x
        left := mid
        continue
      else
        break
    mid

week1 = 7
week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1
countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago)

month1 = 30
month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1
countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago)

month3 = 90
months3_ago = timenow - 1000*60*60*24*month3
countOfBars3MonthAgo = fastSearchN(time, months3_ago)

month6 = 180
months6_ago = timenow - 1000*60*60*24*month6
countOfBars6MonthAgo = fastSearchN(time, months6_ago)

weeks52 = 7*52
weeks52_ago = timenow - 1000*60*60*24*weeks52
countOfBars52WeekAgo = fastSearchN(time, weeks52_ago)

// performance
rateOfreturn(v1, v2) => (v1 - v2) * 100 / abs(v2)
rr(bb) =>
  if bb == 0
    na
  else
    max_bars_back(close, 366)
    rof = rateOfreturn(close, close[bb])
    rof

plot(rr(countOfBarsWeekAgo), title="Perf.W")
plot(rr(countOfBars1MonthAgo), title="Perf.1M")
plot(rr(countOfBars3MonthAgo), title="Perf.3M")
plot(rr(countOfBars6MonthAgo), title="Perf.6M")
plot(rr(countOfBars52WeekAgo), title="Perf.Y")
var lastYearClose = float(na)
if year > year[1]
  lastYearClose := close[1]
plot(rateOfreturn(close, lastYearClose), title="Perf.YTD")

Lưu ý: giá trị tập lệnh này khác nhau trên lịch sử và thời gian thực do thời gian biết, hãy xem https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html

Để hiển thị trực quan, bạn có thể thêm tập lệnh này vào biểu đồ của mình thông qua Trình chỉnh sửa thông bằng khung thời gian hàng ngày của biểu đồ. Một chỉ báo sẽ xuất hiện trên biểu đồ, các biểu đồ sẽ hiển thị các giá trị cho từng loại hiệu suất.