Dải Ruy băng Trung bình Động

Định nghĩa

Dải Ruy băng Trung bình động là chỉ báo hiển thị tối đa bốn Đường trung bình động trên biểu đồ. Có thể sử dụng các đường trung bình động có độ dài khác nhau để so sánh các xu hướng dài hạn và ngắn hạn, đồng thời cố gắng dự đoán các chuyển động có thể xảy ra trên biểu đồ dựa trên hiệu suất trong quá khứ của các dải ruy bằng này.

Đầu vào

Mỗi đường trung bình động riêng biệt có năm đầu vào khác nhau được liên kết với từng đường liên tiếp:

1. Hộp kiểm để nhanh chóng bật/tắt việc hiển thị bất kỳ Đường Trung bình Động nào.

2. Danh sách thả xuống với các loại đường trung bình động cho phép chọn loại đường trung bình nào sẽ được sử dụng cho mỗi hình vẽ. Các tùy chọn bao gồm SMA (Đường trung bình động đơn giản)EMA (Đường trung bình động luỹ thừa)SMMA (Đường trung bình động được làm mịn))WMA (Đường trung bình động có trọng số) và VWMA (Đường trung bình động khối lượng có trọng số)

3. Hai danh sách thả xuống để chọn nguồn và độ dài để tính toán Đường trung bình động.

4. Trình chọn màu để chọn màu của hình vẽ.