Tỷ lệ Tăng/Giảm (Thanh)

Định nghĩa

Chỉ báo tỷ lệ tăng/giảm dựa trên thanh hiển thị số lượng thanh đóng cửa ở mức cao hơn so với số lượng thanh đóng cửa ở mức thấp hơn cho mã giao dịch hiện tại và độ dài được chỉ định. Chỉ báo tính toán số thanh màu xanh lá cây và màu đỏ cho các thanh cuối cùng rồi chia số thanh màu xanh cho số thanh màu đỏ. Tỷ lệ này có thể được sử dụng để phân tích hiệu suất lịch sử của mã giao dịch hiện tại trong cửa sổ được chỉ định: giá trị cao hơn có nghĩa là giá luôn được giao dịch ở mức giá tăng và ngược lại.

Đầu vào

Độ dài

Số lượng thanh được phân tích: ví dụ: nếu cửa sổ là 9, chỉ báo sẽ đếm số lượng thanh màu xanh lá cây và màu đỏ cho 9 thanh cuối cùng và chia số thanh xanh cho số thanh đỏ.