Hồi quy tuyến tính

Định nghĩa

Chỉ báo Hồi quy tuyến tính trực quan hóa xu hướng giá chung một phần cụ thể của biểu đồ dựa trên tính toán Hồi quy tuyến tính. Đường trung tâm của chỉ báo là phép tính hồi quy tuyến tính và các đường bên trên hoặc bên dưới đường trung tâm là X số độ lệch chuẩn được loại bỏ khỏi đường chính. Đây là công cụ tốt để sử dụng để xác định khi nào giá cách xa đường cơ sở giá một cách bất thường.

Các dải biểu thị hỗ trợ và kháng cự; khi giá nằm ngoài kênh trong khoảng thời gian đáng kể, thì khả năng đảo chiều có thể xảy ra trước mắt.

Đầu vào

Độ lệch trên

Xác định số lượng độ lệch chuẩn so với đế để đặt kênh trên. Về cơ bản, Độ lệch trên đặt khoảng cách giữa đế trung tâm và cạnh của kênh trên.

Độ lệch dưới

Xác định số lượng độ lệch chuẩn so với đế để đặt kênh dưới. Về cơ bản, độ lệch dưới đặt khoảng cách giữa đế trung tâm và cạnh của kênh dưới.

Sử dụng Độ lệch trên

Bật/tắt việc sử dụng/hiển thị kênh trên.

Sử dụng Độ lệch dưới

Bật/tắt việc sử dụng/hiển thị kênh dưới.

Số lượng

Số thanh hồi quy tuyến tính sử dụng cho các tính toán: tức là nếu số này là 100, thì kênh sẽ được tính trên 100 thanh cuối cùng.

Nguồn

Đặt nguồn giá để tính toán vị trí kênh.